Nordisk digital rättsdatabas

I de nordiska länderna skapas en gemensam elektronisk rättsdatabas som gör det lättare för medborgarna att röra sig, resa, flytta eller arbeta i Norden.

Den elektroniska rättsdatabasen är en del av spetsprojektet under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet: ”Världens smidigaste vardag och rörlighet mellan länderna med hjälp av digitaliseringen”. I projektet deltar förutom finansministeriet och justitieministeriet även undervisnings- och kulturministeriet och social- och hälsovårdsministeriet samt Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

I projektet som gäller en gränsöverskridande vardag inkluderas i servicehelheten för olika livssituationer ett gemensamt försök med ett sökgränssnitt för lagstiftningsmaterial från de olika nordiska länderna. Försöket ger information om lagstiftning och myndighetspraxis i anslutning till olika händelser i människornas liv. Finansministeriet driver ett projekt med fokus på två olika livssituationer (att studera i ett annat nordiskt land och att använda hälso- och sjukvårdstjänster i ett annat nordiskt land eller Baltikum). Med rättsliga data som hänför sig till livssituationer avses t.ex. uppgifter om stödtjänster i anslutning till studier.

Den lägesbedömning som ingår i projektet görs under våren 2021. Efter lägesbedömningen bereds under hösten 2021 närmare fortsatta åtgärder. I lägesbedömningen kartläggs nuläget i fråga om rättsdatabaser i de nordiska länderna och de baltiska länderna (bl.a. administrationen av rättsdatabaser, det tekniska genomförandet, rättsmaterialets struktur och metadata samt sökgränssnitt). Det gemensamma gränssnittet för de nordiska och de baltiska ländernas rättsdatabaser genomförs i en del av länderna 2021–2022 som ett försöksprojekt inriktat på utvalda livssituationer.

Finland främjar digitalisering under ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2021.
 

Ytterligare information

Aki Hietanen, utvecklingschef 
justitieministeriet, Förvaltnings- och styrningsavdelningen, Data och information Finlex  författningssamling  Telefon:0295150510   E-postadress: