Domstolsverkets framställning till justitieministeriet om indragning av vissa sammanträdesplatser

OM002:00/2024 Projekt

Lösningarna i anslutning till nätverket av verksamhetsställen påverkar domstolsväsendets verksamhetsförutsättningar. Upprätthållandet av arbetsställen för sällsynta eller ofullständiga sessionsdagar binder resurser. Likaså är det oändamålsenligt att investera i säkerhet och utrustning i salar på sessionsplatser som används i liten utsträckning. Dessa resurser kan riktas effektivare till rättskipningsverksamheten.

Enligt Domstolsverket medför besluten om indragning en bestående hyresbesparing på 267 000 euro på årsnivå. Dessutom undviks behovet av engångsinvesteringar på 442 000 euro för utrustning i salar och säkerhetsteknik.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM002:00/2024

Ärendenummer VN/17603/2022

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 3.1.2024 – 29.3.2024

Datum för tillsättande

Kontaktperson
Anne Hallavainio, Hallitusneuvos
tel. +358 295 150 049
[email protected]

Mål och resultat

Ny förordning om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser

Utgångspunkter

Domstolsverket har gjort en framställning till justitieministeriet om indragning av sammanträdesplatserna i Salo, Kauhava och Utsjoki samt om flyttning av Ivalo sammanträdesplats i Enare kommun till bycentret i Enare. Initiativet till ändringar i sammanträdesplatserna kommer från tingsrätterna i fråga.

Mer om ämnet