Against hate projektet

OM005:00/2018 Projekt

Syftet med projektet Against Hate är att utveckla arbetet för att bekämpa hatbrott och hatretorik. Fokusen ligger på att förbättra rapporteringen av hatbrott, stödja myndigheternas, speciellt polisens, åklagarens och domarnas beredskap att hantera frågor som gäller hatretorik och hatbrott och utveckla stödet för offer för hatbrott.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM005:00/2018

Ärendenummer OM 14/021/2017, VN/744/2018

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 1.12.2017 – 30.11.2019

Datum för tillsättande 1.12.2017

Kontaktperson
Katriina Nousiainen, Ylitarkastaja
[email protected]

Mål och resultat

Mål och resultat
Projektet Against Hate syftar till att a) utveckla medel för att identifiera, förebygga och ingripa i hatbrott och hatretorik, b) skapa nationella samarbetsstrukturer för att följa och ingripa i näthat och hatbrott, c) utveckla uppföljningen av näthat och hatbrott, d) utbyta erfarenheter mellan myndigheter på EU-nivå och dela information om god praxis för att motarbeta näthat och hatbrott samt e) identifiera och stärka de bästa sätten att hjälpa offer.
Åtgärder som ingår i projektet är att skapa ett nationellt nätverk för bekämpning av hatretorik och hatbrott, fastställa strukturen för arbetet mot hatretorik och hatbrott (roller och ansvar), utarbeta en nationell strategi och verksamhetsplan för bekämpning av hatretorik och hatbrott, skapa en utbildningsmodul och genom utbildning stödja polisens, åklagarnas och domarnas beredskap att hantera dessa frågor, utveckla verktyg för att identifiera näthat, ordna rundabordsdiskussioner om sätten att följa och rapportera hatretorik, utarbeta en handbok om god praxis för att motarbeta hatretorik och hatbrott i olika EU-länder, delta i slutkonferensen på EU-nivå, göra studieresor för att utveckla rapporteringen av hatbrott (Finland – Kroatien), främja nätverkssamarbete mellan lokala myndigheter och organisationer för att effektivisera verksamheten för att hjälpa offer, ordna utbildning till potentiella offer och organisationer som företräder dem och skuggrapportera olika organisationers hatbrottsinformation.
Justitieministeriet deltar i alla åtgärdshelheter som ingår i projektet.

Projektet Against Hate har beviljats finansiering ur EU:s program för Rättigheter, Jämlikhet och Medborgarskap. Europeiska komissionen kan inte ta ansvar för hur det materialet kan komma användas.

Sammandrag

Syftet med projektet Against Hate är att utveckla arbetet för att bekämpa hatbrott och hatretorik. Fokusen ligger på att förbättra rapporteringen av hatbrott, stödja myndigheternas, speciellt polisens, åklagarens och domarnas beredskap att hantera frågor som gäller hatretorik och hatbrott och utveckla stödet för offer för hatbrott.

Utgångspunkter

I mars 2016 publicerade den finska uppföljningsgruppen för diskriminering en utredning om vilka verkningar hatretorik har. Enligt utredningen hade svarandena blivit utsatta för trakasserier och hatretorik speciellt på gator, parkeringsplatser, parker och andra offentliga platser. Hatretorik hade också förekommit på webben, i synnerhet på olika offentliga diskussionsforum och i sociala medier.
För att förebygga, identifiera och ingripa i hatbrott och hatretorik måste kompetensen i dessa frågor hos olika aktorer stärkas. Förutom myndigheterna måste även potentiella offer ges mer information om bl.a. tillgängliga stödtjänster.
Den ändrade situationen ökar också behovet att dela erfarenheter och information om god praxis med europeiska kollegor. Samarbetet mellan olika aktörer är oftast den effektivaste metoden att förebygga, identifiera och ingripa i hatbrott och hatretorik.

Mer om ämnet