Rättegångskostnader i tvistemål

OM007:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM007:00/2021

Ärendenummer VN/1347/2021

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 19.1.2021 – 2.2.2023

Datum för tillsättande 19.1.2021

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Strategiset kokonaisuudet Utvecklingen av rättstaten

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av 21 kap. 8 och 8 b § i rättegångsbalken
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.1.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 40/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 240/2022

I propositionen föreslas ändringar i 21 kap. 8 b § i rättegångsbalken. Syftet är att domstolen kan på tjänstens vägnar oftare än för närvarande i oskälighetsfall sänka beloppet av de rättegångskostnader som en part ska dömas att betala.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Jukka Siro, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 021
[email protected]

Mål och resultat

Arbetsgruppen har till uppgift att bedöma hur 21 kap. 8 b § i rättegångsbalken bör ändras för att domstolen på tjänstens vägnar oftare än för närvarande i oskälighetsfall kan sänka beloppet av de rättegångskostnader som en part ska dömas att betala.

Arbetsgruppen ska dessutom bedöma om det bör föreskrivas om att rättegångsombudet eller rättegångsbiträdet före rättegången ska ge sin huvudman en uppskattning av de rättegångskostnader som eventuellt orsakas i ärendet.

Arbetsgruppen ska lägga fram sådana författningsförslag om ovan nämnda ändringar som den anser nödvändiga.

Målet är att i enlighet med regeringsprogrammet förbättra tillgången till rättslig prövning i samhället genom att minska kostnadsrisken i samband med rättegångskostnader för människor och sammanslutningar i tvistemål.

Utgångspunkter

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering är målet fungerande rättsprocesser och rättssäkerhet, vilket bland annat innefattar tillgång till rättssäkerhet oberoende av ekonomisk och samhällelig ställning (s. 87). Enligt regeringsprogrammet utreds också bestämningsgrunderna för rättegångskostnader bland annat för att minska kostnadsrisken (s. 87).

Justitieministeriet har utarbetat en bedömningspromemoria om rättegångskostnader i tvistemål (Justitieministeriets utredningar och anvisningar 2021:16). Bedömningspromemorian publicerades i maj 2021 och den har varit på remiss. Utlåtandena har publicerats i ett sammandrag (Justitieministeriets betänkanden och utlåtanden 2021:38).

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.