Beredning av inrättandet av ett domstolsverk

OM013:00/2016 Organ

Hankkeen keskeisenä sisältönä on kohdasta 1 ilmenevä tuomioistuinviraston perustamisen valmistelu.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM013:00/2016

Ärendenummer OM 9/021/2016

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 16.5.2016 –

Datum för tillsättande 16.5.2016

Mål och resultat

Syftet med projektet är att bereda inrättandet av ett domstolsverk. Kommissionen som tillsatts för uppdraget ska utarbeta sitt förslag i form av en regeringsproposition. Avsikten är att regeringspropositionen ska kunna överlämnas till riksdagen under den senare hälften av år 2017 så att verket kan inrättas under denna valperiod. Domstolsverket som inrättas inom justitieministeriets förvaltningsområde ska betjäna hela domstolsväsendet.

Enligt uppdraget ska justitieministeriet även i framtiden svara för de uppgifter som gäller domstolarna på statsrådsnivå, såsom lagberedningen och beredningen av andra ärenden som hör till statsrådet, fastställande av strategiska riktlinjer, ram- och budgetberedningen samt de viktigaste frågorna i anslutning till det internationella och EU-samarbetet. Justitieministeriet ska också svara för resultatstyrningen av verket. Domstolsverket ska föra resultatförhandlingarna med de enskilda domstolarna.

Kommissionen ska i sitt förslag samla de uppgifter som domstolsverket avses sköta samt lägga fram en motiverad uppskattning av antalet personal som behövs för att kunna sköta dessa uppgifter på ett behörigt sätt samt de beräknade lönekostnaderna. Kommissionen ska lägga fram ett förslag till verkets förvaltningsstruktur, ledning, förfarandet vid utnämning av den högsta ledningen samt verkets övriga personal.

Kommissionen ska utreda vilka personalresurser den strategiska planeringen av domstolsväsendets verksamhet samt domstolsverkets resultatstyrning förutsätter vid justitieministeriet och hur dessa organiseras som en del av ministeriets verksamhet. Kommissionen ska därtill utreda vilka kostnadseffekter och konsekvenser för personalen det har om justitieministeriets operativa centralförvaltningsuppgifter som gäller domstolarnas verksamhet och vissa av de enskilda domstolarnas administrativa uppgifter överförs till domstolsverket.

Kommissionen ska också bedöma om det i anslutning till verket ska inrättas ett tillsynsorgan, såsom en yrkesetisk nämnd, för övervakning av rättskipningspersonalens verksamhet samt utreda på vilket sätt verksamheten av den domarutbildningsnämnd som föreslagits av domarförslagsnämnden och i regeringens proposition RP 7/2016 kan organiseras som en del av domstolsverket.

Sammandrag

Hankkeen keskeisenä sisältönä on kohdasta 1 ilmenevä tuomioistuinviraston perustamisen valmistelu.

Utgångspunkter

-