Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utsökningsbalken (frimånadsreform).

OM016:00/2022 Lagstiftningsprojekt

I projektet bereds en regeringsproposition med förslag till lag om ändring av utsökningsbalken. Avsikten är att öka antalet fria månader som ges gäldenären vid utmätning av inkomster. Genom projektet genomförs regeringsprogrammets föresats om att göra behövliga ändringar i utsökningsbalken.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM016:00/2022

Ärendenummer VN/5477/2022

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 18.2.2022 – 9.12.2022

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Tavoite Demokratin, delaktigheten och förtroendet för samhällsinstitutionerna förstärks

Metod Överskuldsättning förebyggs och skuldrådgivningen effektiviseras

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av utsökningsbalken
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 4.5.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 37/2022
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 38/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 138/2022

I denna proposition föreslås det att det stiftas en lag om ändring av utsökningsbalken. Avsikten med lagändringen är att underlätta ställningen för utsökningsgäldenärer med låga inkomster genom att öka antalet betalningsfria månader som gäldenären beviljas vid inkomstutmätning

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Ytterligare uppgifter

 • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Terhi Salmela, Hallitusneuvos
tel. +358 295 150 203
[email protected]

Mål och resultat

Syftet med projektet är att stifta en lag om ändring av utsökningsbalken. Avsikten med lagändringen är att underlätta ställningen för utsökningsgäldenärer med låga inkomster genom att öka antalet betalningsfria månader som gäldenären beviljas vid inkomstutmätning.

Sammandrag

I projektet bereds en regeringsproposition med förslag till lag om ändring av utsökningsbalken. Avsikten är att öka antalet fria månader som ges gäldenären vid utmätning av inkomster. Genom projektet genomförs regeringsprogrammets föresats om att göra behövliga ändringar i utsökningsbalken.

Utgångspunkter

I enlighet med regeringsprogrammet utreder statsminister Sanna Marins regering i början av valperioden skyndsamt behoven av att revidera utsökningsbalken, till exempel när det gäller gäldenärens skyddade belopp, och gör nödvändiga ändringar i lagstiftningen. Ärendet har utretts i ett projekt inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet. Resultaten av utredningsarbetet publicerades den 26 maj 2021 i forskningsrapporten Utsökningsskuld, socialskydd och arbetsutbud. (Statsrådets publikationsserie för utrednings- och forskningsverksamhet 2021:40).

Regeringen beslutade den 11 februari 2022 att den under höstsessionen 2022 bereder en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utsökningsbalken. Enligt regeringens riktlinjer ska gäldenärer som omfattas av inkomstgränsutmätning, alltså gäldenärer vars inkomster överstiger det skyddade beloppet och är högst två gånger det skyddade beloppet, vid utmätning av lön ges ytterligare en automatisk fri månad, det vill säga automatiskt tre frimånader per år. Gäldenärer vars inkomster är mer än två gånger det skyddade beloppet och högst fyra gånger det skyddade beloppet ges vid utmätning av lön automatiskt en frimånad per år.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.