Tehoa-hanke (NRM)

Intensifiera arbete mot människohandel

OM023:00/2023 Projekt

EU:n sisäisen turvallisuuden rahaston rahoittaman hankkeen (2023-2025) tavoitteena on ehkäistä ja torjua ihmiskauppaa. Hankkeessa valmistellaan uhrien tunnistamisen edistämiseksi ja avun saannin turvaamiseksi kansallinen ihmiskaupan uhrien tunnistamis- ja ohjausmekanismi (NRM).

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM023:00/2023

Ärendenummer VN/17560/2022 , VN/8858/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 13.3.2023 – 31.1.2025

Datum för tillsättande 13.3.2023

Kontaktperson
Anna Nuotio, Hankepäällikkö
tel. +358 295 150 174
[email protected]

Mål och resultat

Tavoitteet:
1. Ihmiskaupan uhrien tunnistamis- ja ohjausmekanismi (NRM) on otettu käyttöön. Näin vahvistetaan ihmiskaupan uhrien tunnistamista ja siten valmiuksia ihmiskaupan
ehkäisemisessä ja torjunnassa.
2. Tietopohja ja yleinen tietoisuus ihmiskauppailmiöstä ja ihmiskaupan vastaisesta työstä on vahvistunut. Näin lisätään tietoisuutta ihmiskaupasta ja siten valmiuksia ihmiskaupan ehkäisemisessä ja torjunnassa.
3. Vahvistetaan ihmiskaupan vastaisesta työstä viestimistä. Tavoitteena on lisätä erityisesti ihmiskauppaa kohtaavien ammattilaisten ja muiden tahojen tietoisuutta ihmiskaupasta. Tarkoitus on parantaa ihmiskaupan tunnistamista ja näin kehittää rikosvastuun toteutumista sekä uhrien avun saantia.

Sammandrag

EU:n sisäisen turvallisuuden rahaston rahoittaman hankkeen (2023-2025) tavoitteena on ehkäistä ja torjua ihmiskauppaa. Hankkeessa valmistellaan uhrien tunnistamisen edistämiseksi ja avun saannin turvaamiseksi kansallinen ihmiskaupan uhrien tunnistamis- ja ohjausmekanismi (NRM).

Utgångspunkter

Syftet med projektet är att förebygga och bekämpa människohandel samt att främja genomförandet av det nationella handlingsprogrammet mot människohandel. Som det framgick under det omfattande beredningsarbetet för handlingsprogrammet finns det betydande brister i identifieringen av olika former av människohandel och i tillgången till hjälp för offren. Detta leder till att straffansvaret och rättigheterna för offer för människohandel inte förverkligas. I projektet förtydligas identifieringen av och hjälpen till offer genom att det tas fram en praktisk handbok för yrkespersoner som möter eventuella offer för människohandel i sitt arbete.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet