Utredning om tillåtande av icke-kommersiellt surrogatmoderskap

OM026:00/2019 Projekt

Möjligheterna att tillåta icke-kommersiellt surrogatmoderskap i vissa i lagstiftningen särskilt angivna situationer kommer att utredas.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM026:00/2019

Ärendenummer VN/5969/2019

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 1.1.2021 – 31.3.2024

Datum för tillsättande 1.1.2021

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Strategiset kokonaisuudet Utvecklingen av rättstaten

Mål och resultat

I denna utredning uppdateras justitieministeriets kartläggning från 2012 om strävandena att utveckla de internationella bestämmelserna samt de nationella bestämmelserna i vissa utvalda stater gällande surrogatmoderskap. I utredningen utformas också möjliga regleringsalternativ i enlighet med regeringsprogrammet med tanke på att man bör överväga att tillåta icke-kommersiellt surrogatmoderskap på ett begränsat sätt.

Sammandrag

Möjligheterna att tillåta icke-kommersiellt surrogatmoderskap i vissa i lagstiftningen särskilt angivna situationer kommer att utredas.

Utgångspunkter

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Marins regering skulle tillåtandet av icke-kommersiellt surrogatmoderskap i vissa i lagstiftningen särskilt angivna fall utredas.

Mer om ämnet