ETNO

Delegationen för etniska relationer 2016-2020

OM034:00/2017 Organ

Delegationen är ett forum för sakkunniga inom invandrararbetet på statlig, regional och lokal nivå från såväl myndigheter som organisationer.

Delegationen fungerar som ett sakkunnignätverk i fråga om invandring, integrering, jämställdhet och dialogen mellan olika befolkningsgrupper.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM034:00/2017

Ärendenummer OM 18/021/2015, VN/444/2018 , VN/444/2018

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 11.2.2016 – 10.2.2020

Datum för tillsättande 11.2.2016

Typ av organ Delegation

Mål och resultat

Syfte

Syftet med delegationen för etniska relationer är att främja dialog och samarbete mellan invandrarna, de etniska minoriteterna, myndigheterna, de politiska partierna och medborgarorganisationerna.

Delegationen tillsätts av statsrådet för fyra år i sänder.

Uppgifter

Delegationen har till uppgift att

1) främja dialog och samarbete mellan invandrarna, de etniska minoriteterna, myndigheterna, de politiska partierna och medborgarorganisationerna,

2) följa utvecklingen av etniska relationer i samhället och ta initiativ till att främja invandrarnas och de etniska minoriteternas möjligheter att delta och påverka, förbättra dessa gruppers trygghetskänsla och skapa ett positivt attitydklimat mellan olika befolkningsgrupper,

3) i egenskap av sakkunigorgan ge utlåtanden samt lägga fram förslag och ta initiativ till att utveckla olika delområden inom invandrar-, integrations- och jämställdhetspolitiken,

4) lägga fram initiativ till utrednings- och utvecklingsprojekt som gäller de etniska relationerna samt delta i dessa projekt,

5) informera om utvecklingen av etniska relationer och öka kännedomen om fördelarna med den etniska mångfalden i samhället.

Sammandrag

Delegationen är ett forum för sakkunniga inom invandrararbetet på statlig, regional och lokal nivå från såväl myndigheter som organisationer.

Delegationen fungerar som ett sakkunnignätverk i fråga om invandring, integrering, jämställdhet och dialogen mellan olika befolkningsgrupper.

Utgångspunkter

Statsrådet har tillsatt delegationen för etniska relationer för nästa fyraårsperiod, 11.2.2016 - 10.2.2020.
Delegationen är verksam vid justitieministeriet.

Ytterligare uppgifter