KANE

Delegationen för medborgarsamhällspolitik 2022-2026

OM036:00/2021 Organ

Statsrådet har tillsatt en delegation för medborgarsamhälspolitik för fyraårsperiod 27.1.2022–26.1.2026. Ordförande för delegationen är Taina Susiluoto, verkställande direktör för Finlands Olympiska Kommitté. Delegationen finns i anslutning till justitieministeriet. Delegationen ska bland annat främja växelverkan mellan det civila samhället och myndigheterna och förbättra det civila samhällets verksamhetsförutsättningar.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM036:00/2021

Ärendenummer VN/13753/2021

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 27.1.2022 – 26.1.2026

Datum för tillsättande 27.1.2022

Typ av organ Delegation

Kontaktperson
Liisa Männistö, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 231
[email protected]

Mål och resultat

Delegationen för medborgarsamhällspolitik skall

1) främja samarbetet och växelverkan mellan medborgarsamhället och myndigheterna,

2) följa förändringarna i medborgarsamhällets omvärld samt i anslutning till detta utvecklingen inom Europeiska unionen och internationellt,

3) ta initiativ och lägga fram förslag samt yttra sig i syfte att utveckla delområden av vikt för medborgarsamhällspolitiken,

4) bedöma ministeriernas strategier för medborgarorganisationerna och praxis vid offentliga utfrågningar,

5) följa med att den offentliga maktens beslut i fråga om medborgarorganisationerna är samstämmiga och förutsebara samt ta initiativ i syfte att utveckla samstämmigheten och förutsebarheten,

6) ta initiativ i anslutning till Finlands nationella och internationella handlingslinje beträffande medborgarorganisationer,

7) starta utrednings-, undersöknings- och utvecklingsprojekt, främja forskningsverksamhet och utnyttjandet av forskningsresultat samt informera om resultaten av projekt- och undersökningar.

Sammandrag

Statsrådet har tillsatt en delegation för medborgarsamhälspolitik för fyraårsperiod 27.1.2022–26.1.2026. Ordförande för delegationen är Taina Susiluoto, verkställande direktör för Finlands Olympiska Kommitté. Delegationen finns i anslutning till justitieministeriet. Delegationen ska bland annat främja växelverkan mellan det civila samhället och myndigheterna och förbättra det civila samhällets verksamhetsförutsättningar.

Utgångspunkter

Valtioneuvoston asetus kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnasta 1 § (269/2007)
VNOS 3 § 20 kohta

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet