Statsrådets nationalspråksnätverk

OM052:00/2020 Organ

Nätverket främjar kontakterna och informationsutbytet i språkfrågor mellan olika förvaltningsområden och myndigheter. Nätverkets medlemmar är ministeriernas kontaktpersoner i nationalspråksfrågor och till sakkunniga har utsetts företrädare för Utbildningsstyrelsen, Finlands Kommunförbund och Institutet för de inhemska språken.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM052:00/2020

Ärendenummer VN/543/2020

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 1.4.2020 – 31.3.2023

Datum för tillsättande 16.3.2020

Typ av organ Arbetsgrupp

Mål och resultat

Nätverket fungerar som ett tvärsektoriellt samarbetsforum med låg tröskel som stöder ministerierna främst i frågor som gäller nationalspråken, men vid behov även i andra språkfrågor. Via nätverket kan man dela god praxis mellan aktörerna, utveckla nya samarbetsformer samt samordna språkfrågorna i statsrådet.

Sammandrag

Nätverket främjar kontakterna och informationsutbytet i språkfrågor mellan olika förvaltningsområden och myndigheter. Nätverkets medlemmar är ministeriernas kontaktpersoner i nationalspråksfrågor och till sakkunniga har utsetts företrädare för Utbildningsstyrelsen, Finlands Kommunförbund och Institutet för de inhemska språken.

Utgångspunkter

Tillsättandet av det första nationalspråksnätverket (mandatperiod 1.6.2013 - 31.5.2015) grundade sig på nationalspråksstrategin som godkändes genom ett principbeslut av statsrådet i december 2012. Uppgiften för det andra nationalspråksnätverket (mandatperiod 1.11.2015 - 31.5.2019) var bland annat att utarbeta och förverkliga nationalspråksstrategins handlingsplan inom ramen för vilken strategins långsiktiga åtgärder genomfördes. Det nu tillsatta nationalspråksnätverket fortsätter de tidigare nätverkens arbete för att främja tillämpningen av lagstiftningen som gäller nationalspråken och för att öka medvetenheten om språklagstiftningen.