Förslaget till EU:s förordning om temporära åtgärder angående tidsfristerna enligt förordning om det europeiska medborgarinitiativet till följd av covid-19-utbrottet

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om temporära åtgärder angående tidsfristerna för insamling och kontroll av stödförklaringar och undersökning av initiativ enligt förordning (EU) 2019/788 om det europeiska medborgarinitiativet till följd av covid-19-utbrottet (EU-beredning)

OM053:00/2020 Projekt

Kommissionen lade 20.5.2020 fram ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om temporära åtgärder angående tidsfristerna för insamling och kontroll av stödförklaringar och undersökning av initiativ enligt förordning (EU) 2019/788 om det europeiska medborgarinitiativet till följd av covid-19-utbrottet. Förordningen utfärdades 15.7.2020.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM053:00/2020

Ärendenummer VN/13928/2020

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 20.5.2020 – 15.7.2020

Datum för tillsättande 20.5.2020

Mål och resultat

Ordförandeskapet har framhållit att ärendet kommer att föras vidare mycket snabbt.

Sammandrag

Kommissionen lade 20.5.2020 fram ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om temporära åtgärder angående tidsfristerna för insamling och kontroll av stödförklaringar och undersökning av initiativ enligt förordning (EU) 2019/788 om det europeiska medborgarinitiativet till följd av covid-19-utbrottet. Förordningen utfärdades 15.7.2020.

Utgångspunkter

Förordningen avser undantag från tidsfristerna i förordning (EU) 2019/788 om det europeiska medborgarinitiativet. Syftet är att trygga medborgarnas möjligheter att påverka via EU-medborgarinitiativ också vid undantagsförhållanden (covid-19).

Ytterligare uppgifter