Behov av ändringar i företagssaneringslagen

OM057:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Målet är att genomföra de ändringar av företagssaneringslagstiftningen som anges i regeringsprogrammet och utreda andra behov av att ändra företagssaneringslagen.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM057:00/2021

Ärendenummer VN/28631/2021

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 9.11.2021 – 29.3.2023

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Strategiset kokonaisuudet Utvecklingen av rättstaten

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om företagssanering och till lagar som har samband med den

Riksdagens svar EV 284/2022

I propositionen föreslås det att lagen om företagssanering ändras i enlighet med regeringsprogrammets föresatser och andra ändringsbehov.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Mål och resultat

Målet är att genomföra de ändringar av företagssaneringslagstiftningen som anges i regeringsprogrammet. Syftet med arbetet är särskilt att främja företagens möjligheter att i ett tillräckligt tidigt skede ha tillgång till ett smidigt saneringsförfarande till skäliga kostnader. Dessutom utreds andra behov av ändringar i företagssaneringslagstiftningen.

Sammandrag

Målet är att genomföra de ändringar av företagssaneringslagstiftningen som anges i regeringsprogrammet och utreda andra behov av att ändra företagssaneringslagen.

Utgångspunkter

Enligt regeringsprogrammet kommer regeringen att utreda behoven av ändringar i lagen om skuldsanering för privatpersoner och lagen om företagssanering i syfte att förbättra skuldsaneringen och dess omfattning. En reform av lagstiftningen om insolvens utreds med målet att stärka verksamhetsförutsättningarna för i synnerhet små och medelstora företag. Enligt regeringsprogrammet ska risktagningsförmågan främjas genom att företagarna ges bättre möjligheter än tidigare till ”nystart” bland annat i konkurssituationer. I detta sammanhang ska bland annat genomförandet av EU:s insolvensdirektiv beaktas och en bedömning av hur insolvenslagstiftningen fungerar i dess helhet göras.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.