ETNO 2020 - 2024

Delegationen för etniska relationer, ETNO 2020 - 2024

OM068:00/2020 Organ

Delegationen för etniska relationer (Etno) är ett nationellt forum för dialog. Delegationen fungerar som ett sakkunnignätverk i fråga om invandring, integrering, jämställdhet och dialogen mellan olika befolkningsgrupper.

Etno består av en nationell delegation och sju regionala delegationer.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM068:00/2020

Ärendenummer VN/3915/2020

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 17.12.2020 – 16.12.2024

Datum för tillsättande 17.12.2020

Typ av organ Delegation

Mål och resultat

Bestämmelser om Etnos uppgifter finns i statsrådets förordning 771/2015.

Delegationen har till uppgift att:

1) främja dialog och samarbete mellan invandrarna, de etniska minoriteterna, myndigheterna, de politiska partierna och medborgarorganisationerna,

2) följa utvecklingen av etniska relationer i samhället och ta initiativ till att främja invandrarnas och de etniska minoriteternas möjligheter att delta och påverka, förbättra dessa gruppers trygghetskänsla och skapa ett positivt attitydklimat mellan olika befolkningsgrupper,

3) i egenskap av sakkunigorgan ge utlåtanden samt lägga fram förslag och ta initiativ till att utveckla olika delområden inom invandrar-, integrations- och jämställdhetspolitiken,

4) lägga fram initiativ till utrednings- och utvecklingsprojekt som gäller de etniska relationerna samt delta i dessa projekt,

5) informera om utvecklingen av etniska relationer och öka kännedomen om fördelarna med den etniska mångfalden i samhället.

Sammandrag

Delegationen för etniska relationer (Etno) är ett nationellt forum för dialog. Delegationen fungerar som ett sakkunnignätverk i fråga om invandring, integrering, jämställdhet och dialogen mellan olika befolkningsgrupper.

Etno består av en nationell delegation och sju regionala delegationer.

Utgångspunkter

Mandatperioden 2016–2020 för delegationen för etniska relationer löpte ut den 10 februari 2020. Därefter utlystes en öppen organisationsansökan till den nationella delegationen och de sju regionala delegationerna för etniska relationer. Närings-, trafik- och miljöcentralerna tillsatte de sju regionala delegationerna i september 2020. Statsrådet tillsätter den nationella delegationen i november 2020. Delegationernas mandatperiod är fyra år från tillsättandet.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

Ny delegationen för etniska relationer (ETNO) tillsatt

JM Pressmeddelande 17.12.2020 14.25