Det språkpolitiska programmet

OM071:00/2020 Projekt

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering ska ett språkpolitiskt program utarbetas, i vilket de andra språk som talas i Finland utöver nationalspråken beaktas, särskilt de samiska språken, romani, det karelska språket och teckenspråken.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM071:00/2020

Ärendenummer VN/23453/2020

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 1.3.2021 – 31.3.2022

Datum för tillsättande 25.2.2021

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Strategiset kokonaisuudet Utvecklingen av rättstaten

Metod Nationalspråksstrategin revideras

Mål och resultat

Det språkpolitiska programmet syftar till att bemöta de utmaningar som de olika språken står inför, som till exempel språkens livskraft och tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna samt möjligheterna att använda de olika språken.

Programmet omfattar de språk som nämns i regeringsprogrammet (de samiska språken, romani, karelska och teckenspråken). Dessutom kan programmet också ta upp andra språk.

Avsikten är att bereda ett strategiskt och kort, politiskt program. Viktiga utgångspunkter för beredningen av det språkpolitiska programmet är revitalisering av autoktona språk, tryggande av deras livskraft och deras överföring till följande generationer även i framtiden. En viktig målgrupp är barn och unga. Tyngdpunkten i programmet ligger på de språk som nämns i regeringsprogrammet, dvs. de samiska språken, romani, karelska och teckenspråken. Övriga språk än autoktona språk granskas mer kortfattat.

Beredningsgruppens förslag till det språkpolitiska programmet kommer att godkännas i början av 2022.

Sammandrag

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering ska ett språkpolitiskt program utarbetas, i vilket de andra språk som talas i Finland utöver nationalspråken beaktas, särskilt de samiska språken, romani, det karelska språket och teckenspråken.

Utgångspunkter

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering ska ett språkpolitiskt program utarbetas, i vilket de andra språk som talas i Finland beaktas, särskilt de samiska språken, romani, det karelska språket och teckenspråken.

Det språkpolitiska programmet är en del av regeringsprogrammets språkpolitiska reformer, till vilka också hör den nya nationalspråksstrategin och ett projekt för att förbättra språkklimatet.

Det språkpolitiska programmet syftar till att bemöta de utmaningar som de olika språken står inför, som till exempel språkens livskraft och tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna samt möjligheterna att använda de olika språken.

Mer om ämnet