Direktivet om betalningsmedelsbedrägerier

Förslag till EU:s direktiv om bekämpning av betalningsmedelsbrott

OM078:00/2017 Lagstiftningsprojekt

Det föreslagna direktivet innehåller minimiregler för att straffbelägga bedrägerier och förfalskningar som rör betalningsmedel och straff för dessa brott. De föreslagna bestämmelserna baserar sig i stor utsträckning på gällande EU-förpliktelser, men direktivet skulle dessutom förplikta medlemsstaterna att i större utsträckning än för närvarande str

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM078:00/2017

Ärendenummer OM 6/481/2017; VN/12187/2020 , VN/12187/2020

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 13.9.2017 – 1.10.2021

Datum för tillsättande 13.9.2017

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av strafflagen
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 3.2.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 15/2021
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 90/2021

Genom propositionen genomförs det så kallade direktivet om betalningsinstrumentsbrott (EU 713/2019).

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Ytterligare uppgifter

 • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2021

Kontaktperson
Lena Andersson, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 244
[email protected]

Mål och resultat

Europeiska kommissionen har den 13 september 2017 gett ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter (COM(2017) 489 final).

Sammandrag

Det föreslagna direktivet innehåller minimiregler för att straffbelägga bedrägerier och förfalskningar som rör betalningsmedel och straff för dessa brott. De föreslagna bestämmelserna baserar sig i stor utsträckning på gällande EU-förpliktelser, men direktivet skulle dessutom förplikta medlemsstaterna att i större utsträckning än för närvarande str

Utgångspunkter

Genom direktivet ersätts rådets rambeslut 2001/413/RIF av den 28 maj 2001 om bekämpning av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter (nedan rambeslutet). Den finska strafflagstiftningen motsvarar kraven enligt rambeslutet. Förslaget är en del av de åtgärder som siktar till att förbättra cybersäkerheten, vilka nämns i det gemensamma meddelandet av kommissionen och den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik till parlamentet och rådet av den 13 september 2017 (JOIN(2017) 450 final). I den europeiska säkerhetsagendan som kommissionen utarbetade år 2015 fastställs åtgärder för att se över och eventuellt utvidga lagstiftningen om bekämpning av bedrägeri och förfalskning som rör betalningsmedel för att anpassa den till nya typer av brott och förfalskningar (COM(2015) 185 final, s. 22).

Ytterligare uppgifter

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.