Genomförande av nationalspråksstrategin

OM132:00/2023 Projekt

I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Orpos regering ska de språkliga rättigheterna främjas genom att genomförandet av de åtgärder som anges i nationalspråksstrategin och det språkpolitiska programmet fortsätter.
Nationalspråksstrategin utarbetades under förra regeringsperioden och godkändes som statsrådets principbeslut den 2 december 2021.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM132:00/2023

Ärendenummer VN/26394/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 16.6.2023 – 16.4.2027

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.2 Suomalaista oikeusvaltiota ja demokratiaa vahvistetaan

Kontaktperson
Jasmiina Jokinen, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 150 078
[email protected]

Mål och resultat

Målet för strategin är att säkerställa att det även i fortsättningen finns två levande nationalspråk i Finland. För det finska språkets del är det huvudsakliga målet att förhindra att språkets användningsområde blir mer begränsat. För svenskans del är målet att trygga tillgången till svenskspråkig service och se till att servicen fungerar samt att stärka språkgemenskapens livskraft.
För att uppnå målen har det fastställts riktlinjer och mål samt 62 konkreta åtgärder.

Sammandrag

I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Orpos regering ska de språkliga rättigheterna främjas genom att genomförandet av de åtgärder som anges i nationalspråksstrategin och det språkpolitiska programmet fortsätter.
Nationalspråksstrategin utarbetades under förra regeringsperioden och godkändes som statsrådets principbeslut den 2 december 2021.