Parlamentarisk arbetsgrupp för att utveckla vissa praxis vid val och röstning

OM137:00/2023 Organ

Parlamentaarisen työryhmän tulee käsitellä eräät vaaleihin ja äänestämiseen liittyvät hallitusohjelmakirjaukset.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM137:00/2023

Ärendenummer VN/26483/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 23.11.2023 – 31.12.2025

Datum för tillsättande 23.11.2023

Typ av organ Arbetsgrupp

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku Val- och partilagstiftningen samt demokratisk praxis

Kontaktperson
Oula-Antti Labba, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 244
[email protected]

Mål och resultat

Parlamentaarisen työryhmän tulee käsitellä seuraavat hallitusohjelman kirjaukset ja antaa niitä koskevat esityksensä:

1) hallitus varmistaa äänestyspaikkojen ja valtuustosalien esteettömyyden lainsäädännöllä sekä kuntien paremmalla ohjauksella ja koulutuksella. Kuljetuspalvelun piirissä oleville myönnetään oikeus äänestysmatkaan sekä poliittisessa luottamustoimessa ja ehdokkaana vaaleissa oleville tiettyyn määrään matkoja ilman, että se kuluttaa oikeutta muihin matkoihin.

2) kotiäänestyksen mahdollisuudesta informoidaan nykyistä paremmin. Muutetaan ennakkoäänestyksen ja ääntenlaskennan aikarajoja vastaamaan lisääntyneen ennakkoäänestämisen tarpeita.

3) varmistetaan vaalivirkailijoiden mahdollisimman kattava poliittinen edustavuus sekä ennakkoäänestysaikana että varsinaisena vaalipäivänä.

4) hallitus varautuu julkisen ja puolijulkisen kaupunkitilan muuttumiseen ja poliittisen kampanjoinnin sekä kokoontumisvapauden toteutumiseen tulevaisuuden kaupunkiympäristössä. Edistetään tarpeellisia kaavamuutoksia sekä selvitetään tarkemmin suurille joukkoliikenneasemille vievien kulkureittien omistusta ja käyttöä.

5) aloitetaan säännöllinen vuoropuhelu puolueiden, rahoituslaitosten ja valvovien viranomaisten kanssa liittyen ehdokkaiden ja poliittisten yhdistysten lainmukaiseen, tarkoituksenmukaiseen ja selkeään vaaleihin sekä poliittiseen toimintaan liittyvään tilinpitoon. Varmistetaan, että vaali- ja puoluerahoitusvalvonnassa toteutuu periaate, että samaa tietoa ei kysytä kuin kerran.

sekä:

6) selvittää parlamentaarisen vaalityöryhmän loppuraportissaan (9.2.2022) esittämiä muutoksia lakiin ehdokkaan vaalirahoituksesta, jonka mukaan valtiontalouden tarkastusvirastolle annettaisiin mahdollisuus tehostaa uhkasakolla valvontatyötään. Lakia ehdotettiin täsmennettäväksi siten, että tarkastusvirastolla olisi mahdollisuus tehostaa uhkasakolla lisätieto- tai selvityspyyntöä sekä jälki-ilmoitusta ja sitä koskevaa lisäselvitystä.

Sammandrag

Parlamentaarisen työryhmän tulee käsitellä eräät vaaleihin ja äänestämiseen liittyvät hallitusohjelmakirjaukset.

Mer om ämnet