Ändring av paketresedirektivet (EU-beredning)

OM190:00/2023 Projekt

Kommissionen lade den 29 november 2023 fram ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2015/2302 om paketresor och sammanlänkade researrangemang i syfte att effektivisera skyddet av resenärer och förenkla och förtydliga vissa aspekter av direktivet (COM (2023) 905 final).

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM190:00/2023

Ärendenummer VN/34882/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 19.12.2023 –

Datum för tillsättande

Kontaktperson
Riitta Haapasaari, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 139
[email protected]

Mål och resultat

Syftet med översynen av paketresedirektivet är att stärka konsumentskyddet, även vid en allvarlig kris, samtidigt som den inre marknaden för paketresor förbättras. Det gällande direktivet innehåller detaljerade bestämmelser om paketresor och har medfört betydande fördelar för konsumentskyddet och den inre marknadens funktion. Kommissionens bedömning visar dock att direktivet endast delvis uppfyller sina mål och konsumenternas och näringsidkarnas behov. Direktivet behöver förbättras och förtydligas.

Genom förslaget ändras definitionen av paketresa. Det föreslås att det till direktivet fogas en ny artikel om avgifter. Enligt förslaget får förskottsbetalningen uppgå till högst 25 procent av paketresans totalpris. Slutbetalning får krävas av resenären tidigast 28 dagar före paketresans början. Högre avgifter kan dock krävas om det är nödvändigt för att säkerställa paketresans organisation och genomförande.

Det föreslås dessutom att direktivet ändras så att bestämmelsen om resenärens rätt att säga upp paketreseavtalet på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter preciseras i artikeln. Det föreslås att det till direktivet fogas en ny artikel om värdebevis. Förslaget innehåller också bestämmelser om utvidgning av insolvensskyddet.

Sammandrag

Kommissionen lade den 29 november 2023 fram ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2015/2302 om paketresor och sammanlänkade researrangemang i syfte att effektivisera skyddet av resenärer och förenkla och förtydliga vissa aspekter av direktivet (COM (2023) 905 final).

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

EU vill stärka resenärernas rättigheter

JM Pressmeddelande 1.2.2024 13.27