Hoppa till innehåll
Media

Ändringar som träder i kraft vid ingången av 2024 inom justitieministeriets förvaltningsområde

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2023 14.58
Pressmeddelande

Inom justitieministeriets förvaltningsområde träder i kraft en del lagändringar den 1 januari 2024.

Öppenhetsregistret ökar transparensen i fråga om lobbning

Den nya lagen om öppenhetsregistret förpliktar från ingången av nästa år lobbare att anmäla lobbning som riktas mot riksdagen och ministerierna till öppenhetsregistret. Registret upprätthålls av Statens revisionsverk som också övervakar anmälningsskyldigheten. Mer information finns på avoimuusrekisteri.fi/sv.

Pressmeddelande 16.6.2022

Höjningen av det skyddade beloppet vid utsökning fortsätter tills vidare

Höjningen av det skyddade beloppet vid utsökning fortsätter att gälla tills vidare. Ett temporärt försök där gäldenärens skyddade belopp höjdes till samma nivå som garantipensionen har varit i kraft i utsökningslagstiftningen under 2023. Genom den lagändring som nu gjorts fastställs det skyddade beloppet på 2023 års nivå i lagen. Det skyddade beloppet justeras årligen genom förordning av justitieministeriet.

Beräkningsreglerna för utmätning ska revideras helt under denna regeringsperiod. I samband med beredningen kommer nivån på det skyddade beloppet och ett rättvist utmätningsbelopp att bedömas på nytt i alla inkomstklasser.

Pressmeddelande 8.12.2023

Ändringar i dataskyddslagstiftningen träder i kraft

En person som har fört sitt ärende till dataombudsmannen för behandling har rätt att anföra besvär hos förvaltningsdomstolen om dataombudsmannen inte inom tre månader från det att ärendet blev anhängigt åtminstone meddelat en uppskattning om när ett beslut kommer att ges. Ändringen gäller nya ärenden som blir anhängiga den 1 januari 2024 eller efter det.

Dessutom preciseras lagstiftningen så att en person inte får identifieras uteslutande med personbeteckningen eller en kombination av personbeteckningen och personens namn.

Pressmeddelande 12.10.2023

Tillbaka till toppen