Hoppa till innehåll
Media

Dataskyddslagarna ändras så att de motsvarar EU:s dataskyddslagstiftning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.10.2023 13.38
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ändringar i dataskyddslagen och dataskyddslagen avseende brottmål. I fortsättningen kan en person som har fört sitt ärende till dataombudsmannen för behandling anföra besvär hos förvaltningsdomstolen om dataombudsmannen inte inom tre månader från det att ärendet blev anhängigt åtminstone meddelat en uppskattning om när ett beslut kommer att ges. Enligt EU:s dataskyddslagstiftning ska situationer med passivitet från tillsynsmyndighetens sida kunna överklagas hos domstol.

Dessutom föreslår regeringen att dataombudsmannen får överföra beslutanderätten på tjänstemän som är föredragande när det är fråga om juridiskt enkla ärenden med etablerad tillämpningspraxis. Syftet med ändringen är att påskynda behandlingen av dessa ärenden och frigöra dataombudsmannens och de biträdande dataombudsmännens resurser till behandling av ärenden som kräver större rättslig prövning.

Dataombudsmannen övervakar efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen i Finland. Regeringens proposition överlämnades till riksdagen den 12 oktober. Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2024. 

Mer information: Virpi Koivu, lagstiftningsråd, tfn 0295 150071, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen