Hoppa till innehåll
Media

Ändringar som träder i kraft vid ingången av år 2022 inom justitieministeriets förvaltningsområde

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2021 12.21
Pressmeddelande

Flera lagändringar träder i kraft den 1 januari 2022 inom justitieministeriets förvaltningsområde.

Indexhöjningar i det skyddade beloppet vid utmätning och det belopp som lämnas för oundgängliga levnadskostnader i skuldsanering

Det skyddade beloppet vid utmätning av lön och det belopp som räknas täcka oundgängliga levnadskostnader i skuldsanering höjs den 22 januari 2022.

Pressmeddelanden 25.11.2021

Vid garnisonerna ordnas i fortsättningen anstaltsröstning

Röstberättigade som fullgör beväringstjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor kan från och med början av nästa år rösta vid röstning i anstalt. Lagen träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller således vid det välfärdsområdesval som förrättas i januari 2022.

Pressmeddelande 22.12.2021 

Förbättringar i konsumentskyddslagen

Konsumentskyddslagen ändras i början av nästa år. Syftet med de direktiv som ligger bakom ändringarna är att göra det lättare att köpa och sälja varor samt digitala innehåll och tjänster inom EU.

Pressmeddelande den 22 december 2021 

Ändringar i lagstiftningen om terroristbrott

Straffbarheten för deltagande i en terroristgrupps verksamhet utvidgas till att omfatta att en person sköter en uppgift som är väsentlig för en terroristgrupps terroristiska brottsliga verksamhet. Ett nytt terroristbrott som blir straffbart är offentlig uppmaning som har anknytning till terroristbrott. Att finansiera terroristbrott och resor i syfte att begå ett terroristbrott blir också straffbara i större utsträckning än för närvarande. Dessutom ändras bestämmelserna om hemliga tvångsmedel och hemliga metoder för inhämtande av information och  vissa andra bestämmelser som gäller terroristbrott. Lagarna träder i kraft den 1 januari 2022.

Pressmeddelande 22.12.2021

En uppgift som rapportör om våld mot kvinnor inrättas hos diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen kommer att från och med den 1 januari 2022 vara en självständig och oberoende rapportör om våld mot kvinnor. Rapportören ska på ett helhetsövergripande sätt bevaka våld mot kvinnor och våld i hemmet, ge akt på hur verkningsfull den nationella lagstiftningen är och bevaka hur internationella förpliktelser fullgörs. Dessutom ska rapportören bevaka och utvärdera åtgärderna för att förebygga våld mot kvinnor och våld i hemmet.

Pressmeddelande 16.9.2021

Den första äldreombudsmannen inleder sitt uppdrag den 15 januari

Regeringen fattade den 13 augusti 2021 beslut om att inrätta en befattning som äldreombudsman. Äldreombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet som har till uppgift att främja tillgodoseendet av de äldres rättigheter. Politices doktor Päivi Topo har utnämnts till landets första äldreombudsman för tiden 15.1.2022–14.1.2027. 

Projektsida

Tillbaka till toppen