Hoppa till innehåll
Media

Arbetet mot människohandel bidrar till allas säkerhet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.5.2021 9.31
Pressmeddelande
Ihmiskaupan vastainen työ

Handlingsplanen för arbetet mot människohandel, som statsrådet godkände igår, främjar avslöjande av människohandel, effektiviserar förverkligande av straffrättsligt ansvar och förbättrar ställningen för offer för människohandel. Handlingsplanen grundar sig på fem strategiska mål och innehåller 55 konkreta åtgärder. Arbetet mot människohandel bidrar till ökad säkerhet för alla och stärker konkurrensmöjligheterna för företag som följer lagen.

Identifieringen av människohandel behöver utvecklas i hela straffprocessen. Förundersökningsmyndigheternas, i synnerhet polisens, kompetens i fråga om människohandelsbrottslighet förbättras och bekämpningen och utredningen av människohandelsbrott effektiviseras. Handlingsplanen innehåller också åtgärder för åklagarmyndigheten, domstolsväsendet och brottspåföljdsmyndigheten.

– Ett viktigt mål för handlingsplanen för arbetet mot människohandel är att alla de myndigheter som är centrala med tanke på arbetet känner till grunddragen i fenomenet människohandel och har kompetens att ingripa i det och anvisa offren hjälp. Också myndighetssamarbetet måste utvecklas, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Människohandel avslöjas fortfarande sällan genom offrens brottsanmälningar. Avsikten är nu att undanröja hinder för avslöjande av människohandel genom att utveckla lagstiftningen och myndighetspraxis, så att offren ska känna det tryggt och nyttigt att vända sig till myndigheterna och brottsanmäla utnyttjande som de har upplevt.

Den lagstiftning som gäller hjälp till offer för människohandel utvecklas så att den bättre än i nuläget tryggar jämlika tjänster för offer för människohandel på nationell nivå. Kopplingen mellan hjälpinsatser och straffprocessen bör ändras så att offren får hjälp oberoende av när straffprocessen inleds, hur den framskrider eller vilket resultat den får. Det är också viktigt att förebygga risken att falla offer på nytt. I samband med lagreformen tryggas dessutom offrens rätt till tryggt stödboende.

 Människohandel är ett fenomen som ständigt förändras. Det gäller att också bereda sig på att bekämpa nya former av människohandel och sådana former av människohandel som hittills avslöjats i mindre omfattning. Det är också viktigt att säkerställa kontinuiteten i verksamheten för organisationer som specialiserat sig på identifiering av och stöd till offer för människohandel. Också företag och arbetsmarknadsorganisationer behövs i arbetet mot människohandel.

Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet ska följa genomförandet av den handlingsplan som nu godkänts. Arbetet mot människohandel är en förvaltningsövergripande helhet som främjas i samarbete mellan flera ministerier och myndigheter. Våren 2020 tillsatte arbets- och näringsministeriet en arbetsgrupp för att bereda åtgärder mot arbetsrelaterat utnyttjande som en del av strategin för bekämpning av grå ekonomi. Sommaren 2020 tillsatte social- och hälsovårdsministeriet en arbetsgrupp med uppgift att före utgången av 2022 utarbeta en ny lag om hjälp till offer för människohandel.

Ytterligare information:
Venla Roth, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 011, [email protected] 

Handlingsplanen för arbetet mot människohandel: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-905-6

Tillbaka till toppen