Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp föreslår begränsningar i indrivningskostnadernas för företagsfordringar

Justitieministeriet
17.9.2021 15.21
Pressmeddelande

En arbetsgrupp vid justitieministeriets föreslår ändringar i lagen för att begränsa indrivningskostnaderna också för andra fordringar än konsumentfordringar. Avsikten är att allt effektivare förhindra att oskäligt stora indrivningskostnader tas ut av företagsgäldenärer. Reformen är en del av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

I lagen om indrivning av fordringar (nedan indrivningslagen) har det sedan ingången av året temporärt funnits detaljerade bestämmelser om kostnaderna för indrivning av andra fordringar än konsumentfordringar. Syftet med detta är att förhindra att det ekonomiska läget för företag som drabbats av betalningssvårigheter på grund av coronavirusepidemin förvärras ytterligare till följd av höga indrivningskostnader. Nu är det meningen att regleringen ska bli bestående.

Enligt arbetsgruppens förslag ska det till indrivningslagen permanent fogas detaljerade bestämmelser också om kostnaderna för indrivning av företagsfordringar. För konsekvensens skull gäller bestämmelserna utöver företagsfordringar även till exempel indrivning av bostadsaktiebolags och föreningars utestående fordringar.

Målet är att förbättra ställningen för företagsgäldenärer

Till lagen ska enligt förslaget fogas bestämmelser om för hurdana och hur många indrivningsåtgärder det får krävas ersättning vid andra fordringar än konsumentfordringar. I lagen begränsas också maximibeloppet på de avgifter som tas ut för enskilda indrivningsåtgärder och gäldenärens totala kostnadsansvar.

Propositionen syftar dessutom till att säkerställa tillräcklig tid för företagsgäldenärer att göra anmärkningar eller betalningar innan följande indrivningsåtgärd eventuellt vidtas. Syftet med de förlängda tidsfristerna är också att förbättra resultaten av frivillig indrivning. Genom propositionen vill man dessutom främja användningen av elektroniska indrivningsbrev för indrivning av såväl konsument- som företagsfordringar.

Avsikten är att ändringarna ska träda i kraft vid ingången av maj 2022. Den temporära lag som nu är i kraft gäller till utgången av april. 

Utlåtanden om arbetsgruppens förslag kan lämnas i e-tjänsten utlåtande.fi fram till den 29 oktober 2021.

Ytterligare information: 
Mirja Kaspianranta, specialsakkunnig, tfn 0295 150 033, [email protected]
Jussi Päivärinne, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 122, [email protected]

Förslag till permanent ändring av bestämmelserna om indrivning av fordringar, Arbetsgruppens mellanrapport 
Utlåtande.fi

Tillbaka till toppen