Hoppa till innehåll
Media

Främjande av den digitala inre marknaden aktuellt vid EU:s justitieministermöte

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.12.2018 10.22
Pressmeddelande

EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor sammanträder i Bryssel den 6–7 december. I rättsliga frågor företräds Finland av den ständiga representanten, ambassadören Marja Rislakki. Justitieministeriets företrädare vid mötet är kanslichef Pekka Timonen.

Syftet med mötet är att anta förslaget till direktiv om försäljningen av varor. Efter godkännandet inleds förhandlingar om direktivet med Europaparlamentet. Syftet är att genom en mer långtgående harmonisering av avtalsrätten än för närvarande skapa förutsättningar för e-handelns tillväxt.

Direktivet innehåller bestämmelser om kriterier som ska användas vid bedömningen av bristande överensstämmelse och om konsumentens rättigheter i det fall att varan är defekt. Den viktigaste reformen jämfört med det gällande direktivet är att även s.k. smarta enheters särdrag beaktas i förslaget till direktiv. Nytt är t.ex. att en vara anses vara defekt om dess digitala innehåll eller anknytande digitala innehåll inte uppdateras för att säkerställa varans överensstämmelse.

Till samma helhet anknyter förslaget till direktiv om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster som rådet antog i juni 2017.

Vid mötet avtalas om innehållet i förslaget om en översyn av den s.k. Bryssel IIa-förordningen som gäller skilsmässa, vårdnad om barn och bortförande av barn. Genom de föreslagna ändringarna underlättas erkännande och verkställighet av domstolens beslut i EU, bland annat i gränsöverskridande ärenden som rör vårdnad om barn.

Målet är att rådet även ska anta förslaget till förordning som gäller elektroniska bevis i brottsutredningar (e-evidence) som grund för förhandlingarna med Europaparlamentet. I den föreslagna förordningen fastställs hur och under vilka förutsättningar medlemsstatens brottsbekämpande myndighet kan direkt förpliktiga en tjänsteleverantör som är verksam inom EU och etablerad i en annan medlemsstat att lämna ut eller bevara ett bevismaterial i elektronisk form för användning som bevismaterial i ett straffrättsligt förfarande. Det kan exempelvis vara fråga om uppgifter om innehållet i e-post eller om överföringsinformation

Vid mötet ges dessutom en lägesrapport om EU:s anslutning till den europeiska människorättskonventionen. Finland anser att en anslutning är mycket viktig. Anslutningen skulle förbättra EU-medborgarnas rättsställning och öka EU:s trovärdighet när det gäller människorättsfrågor.

Ytterligare upplysningar: Eeva Aittoniemi, konsultativ tjänsteman, tfn  +358 2951 50170, e-post: [email protected]

Information om EU-projekt som ska beredas i justitieministeriet

Mer om rådet för rättsliga och inrikes frågor på EU:s webbplats: Den offentliga delen av rådsmötena och presskonferenserna visas på webben. På webbplatsen finns dessutom dokument och annat material om frågor som rådet behandlar som offentliga.

Council Streaming (på engelska)

Närmare information om rådet för rättsliga och inrikes frågor och tidigare pressmeddelanden

Tillbaka till toppen