Hoppa till innehåll
Media

I samband med riksdagens justitieombudsmans kansli inrättas ett Människorättscenter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.5.2011 10.30
Pressmeddelande -

I anslutning till riksdagens justitieombudsmans kansli inrättas ett operativt sett självständigt och oberoende Människorättscenter fr.o.m. år 2012. Avsikten är att republikens president stadfäster lagstiftningen som hänför sig till detta i morgon fredagen den 20 maj. Samtidigt preciseras bestämmelserna om undersökning av klagomål som riktas till riksdagens justitieombudsman och riksdagens justitiekansler. Dessa ändringar träder i kraft i början av juni dvs. den 1 juni 2011.

Det nya Människorättscentrets uppgift är att främja informationen, fostran, utbildningen och forskningen samt samarbetet i anslutning till dem i fråga om de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Centret ska utarbeta rapporter om hur de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses samt ta initiativ och ge utlåtanden för främjande av dessa rättigheter. Människorättscentret ska dessutom delta i det internationella samarbetet för de grundläggande och mänskliga rättigheterna.

I de så kallade Parisprinciperna som antogs av FN:s generalförsamling 1993 rekommenderas att staten grundar oberoende, branschövergripande och kollegiala organ som är specialiserade på grundläggande och mänskliga rättigheter. Hittills har Finland inte haft någon nationell människorättsinstitution som uppfyller kraven enligt Parisprinciperna.

Ändringarna som görs i bestämmelserna om undersökning av klagomål till justitieombudsmannen och justitiekanslern preciserar förfarandet vid handläggningen av ett enskilt klagomål och ger mångsidigare möjligheter när det gäller de åtgärder de högsta laglighetsövervakarna kan vidta.

Nytt är att preskriptionstiden för klagomål sänks från fem till två år. Justitieombudsmannen och justitiekanslern kan dock fortsättningsvis behandla även äldre klagomål, om det finns särskilda skäl för detta. Preskriptionstiden hindrar inte de högsta laglighetsövervakarna att utreda tjänstebrottsärenden som är äldre än två år.

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Janina Groop-Bondestam, tfn 09 1606 7686

Tuija Brax
Tillbaka till toppen