Hoppa till innehåll
Media

Förslag: Behandlingen av summariska tvistemål ska centraliseras till nio tingsrätter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2017 15.58
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att behandlingen av summariska tvistemål ska centraliseras till Birkalands, Egentliga Finlands, Helsingfors, Kymmenedalens, Lapplands, Uleåborgs, Ålands, Österbottens och Östra Nylands tingsrätter. För närvarande behandlas summariska tvistemål vid alla tingsrätter.

Med summariska tvistemål avses sådana ostridiga fordringsmål som tingsrätten avgör i skriftligt förfarande. Till summariska mål hör också bland annat ostridiga ärenden som gäller vräkning. År 2016 avgjorde tingsrätterna nästan 346 000 summariska tvistemål.

Genom att centralisera behandlingen av summariska tvistemål kan man göra behandlingen snabbare och effektivare. Dessutom blir behandlingen av ärenden enhetligare, vilket ökar såväl medborgarnas jämlikhet som tillgången till rättsskydd.

Tingsrätternas domkretsar i summariska ärenden föreslås vara enligt följande:

- Domkretsen för Ålands tingsrätt ska omfatta landskapet Åland.

- Domkretsen för Helsingfors tingsrätt ska omfatta Helsingfors stad.

- Domkretsen för Östra Nylands tingsrätt ska omfatta landskapet Nyland, med undantag för Helsingfors stad, samt Pyttis kommun.

- Domkretsen för Kymmenedalens tingsrätt ska omfatta landskapen Kymmenedalen, Norra Karelen, Norra Savolax, Päijänne-Tavastland, Södra Karelen och Södra Savolax, med undantag för Pyttis kommun.

- Domkretsen för Lapplands tingsrätt ska omfatta landskapen Kajanaland och Lappland.

- Domkretsen för Uleåborgs tingsrätt ska omfatta landskapet Norra Österbotten.

- Domkretsen för Birkalands tingsrätt ska omfatta landskapen Birkaland och Satakunta.

- Domkretsen för Österbottens tingsrätt ska omfatta landskapen Södra Österbotten, Mellersta Finland och Österbotten.

- Domkretsen för Egentliga Finlands tingsrätt ska omfatta landskapen Egentliga Finland och Egentliga Tavastland.

För att garantera den specialsakkunskap som behövs vid behandlingen av summariska tvistemål föreslås att ärendena i princip ska centraliseras till en tingsrätt i varje hovrättsdomkrets. I Helsingfors, Åbo och Rovaniemi hovrätternas domkretsar ger antalet ärenden som ska behandlas eller de språkliga rättigheterna dock anledning att centralisera ärendena till två eller tre tingsrätter.

Ett undantag från indelningen i hovrättsdomkretsar är att de summariska tvistemål som för närvarande behandlas i Satakunta tingsrätt enligt förslaget ska överföras till Birkalands tingsrätt. Detta beror på att för personalen i Satakunta tingsrätt skulle vara lättare att börja arbeta vid Birkalands tingsrätt än vid Österbottens tingsrätt.

Det föreslås att summariska tvistemål i Östra Finlands hovrätts domkrets centraliseras till Kymmenedalens tingsrätt. Ett undantag utgör Pyttis kommun, vars summariska tvistemål ska behandlas i Östra Nylands tingsrätt för att trygga den svenskspråkiga befolkningens språkliga rättigheter. Östra Nylands tingsrätt inrättas i samband med reformen av tingsrättsnätverket till Vanda.

Användning av e-tjänster ska bli obligatorisk för andra än privatpersoner

Det föreslås också att e-tjänster ska vara den obligatoriska kommunikationskanalen i summariska tvistemål för andra än fysiska personer som agerar i egen sak. Detta skulle minska arbetsmängden i behandlingen av summariska tvistemål betydligt.

Till exempel de som bedriver yrkesmässig indrivningsverksamhet och rättegångsombud ska enligt förslaget lämna stämningsansökan i ett summariskt tvistemål till tingsrätten via justitieförvaltningens datasystem eller e-tjänst. Stämningsansökningar som lämnas in på något annat sätt ska i normala fall avvisas.

En privatperson ska dock i sitt eget ärende alltid få lämna in en summarisk stämningsansökan även i pappersform eller som bilaga till ett e-postmeddelande.

Det föreslås att telefondelgivning av stämning ska bli möjligt i alla summariska tvistemål. Detta innebär att förutom stämningen i ett ärende som gäller en ostridig fordran ska även en stämning som gäller återställande av besittning eller ett rubbat förhållande och en stämning som gäller vräkning kunna delges per telefon.   

De föreslagna reformerna skulle minska justitieförvaltningens årliga utgifter med cirka 800 000 euro. Behovet av kanslipersonal skulle minska med cirka 20 årsverken.

Personalbehovet i de tingsrätter där summariska tvistemål inte längre kommer att behandlas skulle minska. De tingsrätter som ska behandla summariska tvistemål skulle behöva extra personal från de andra tingsrätterna.

Genomförandet av reformen och förhandlingarna som ska föras med personalen ska kopplas ihop med reformen av tingsrättsnätverket. Ändringarna avses träda i kraft samtidigt med tingsrättsreformen det vill säga vid ingången av år 2019.

Ytterligare upplysningar: Maarit Leppänen, lagstiftningsråd, tfn 02951 50276, e-post: [email protected]

Statsrådets beslut (på finska)  

Projektet för att centralisera behandlingen av summariska tvistemål

Tillbaka till toppen