Hoppa till innehåll
Media

EU:s justitieministrar diskuterar bekämpning av terrorism

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.3.2016 10.33
Pressmeddelande
EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor sammanträder i Bryssel den 10-11 mars. I rättsliga frågor företräds Finland av justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Vid mötet ska justitieministrarna anta förslaget till direktiv om terroristbrott, som kommissionen presenterade i december 2015. Förslaget bereddes exceptionellt snabbt som en del av EU:s åtgärder för att hantera hotet om terrorism.

Enligt det nya direktivet ska medlemsstaterna kriminalisera resor utanför EU-området för terroristsyften samt finansiering, organisering eller underlättande av sådana resor. Direktivet ska ersätta EU:s gällande rambeslut om bekämpning av terrorism.

Efter förhandlingarna med Europaparlamentet kan direktivet antas slutligt. Målet är att direktivet antas under sommaren 2016.

I Finland håller man som bäst på att ändra strafflagen så att utlandsresor för terroristsyften samt finansiering av sådana resor kriminaliseras. Detta skulle ge möjlighet att på ett mer effektivt sätt än för närvarande ingripa i verksamheten av terroriststridande som reser till utlandet och även förebygga sådana resor. Lagstiftningsprojektet har samband med FN:s säkerhetsråds resolution från år 2014.

Andra frågor som tas upp vid justitieministermötet är inrättande av den europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) och framskridandet av beredningen av förslagen till direktiv om digitala avtal. Vid mötet rapporterar kommissionen också om EU:s och USA:s förhandlingar om dataskydd.

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Eeva Aittoniemi, tfn +358 2951 50170, lagstiftningsrådet Janne Kanerva (terrorismbrott), tfn +358 2951 50176 och specialsakkunniga Anna-Elina Pohjolainen (uppgiftsskydd, civilrätt), EU-representationen, tfn +32 2 2878 431 och Lauri Rautio (straffrätt), EU-representationen, tfn +32 2 2878 594

Närmare information på rådets webbplats:
Den offentliga delen av rådsmötena och presskonferenserna visas på webben. På webbplatsen finns dessutom dokument och annat material om frågor som rådet behandlar som offentliga.

Tillbaka till toppen