Hoppa till innehåll
Media

Genomförandet av principen om straffrihet utreds

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.9.2021 14.27
Nyhet

Justitieministeriet har inlett en utredning där man granskar straffrihet för ett brott som ett offer för människohandel har tvingats begå.

Europeiska unionens direktiv om bekämpande av människohandel förpliktar medlemsstaterna att vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att de nationella myndigheterna har befogenhet att avstå från att lagföra eller straffa människohandelsoffer för deras deltagande i brottslig verksamhet som de har tvingats att begå till följd av att de blivit brottsoffer för människohandel. Bestämmelser om denna princip om straffrihet finns också i Europarådets konvention om bekämpande av människohandel.

I den utredning som nu beställts granskas nuläget i vår lagstiftning, utvärderas praxis vid tillämpningen av principen om straffrihet samt orsakerna till eventuella utmaningar. Dessutom samlar man in rekommendationer för att utveckla myndighetspraxisen och eventuellt också lagstiftningen. Utredningen genomförs av diskrimineringsombudsmannens byrå och utredningsrapporten jämte rekommendationer ska tillställas justitieministeriet senast den 30 mars 2022.

Genom utredningen genomförs den handlingsplan mot människohandel som statsrådet godkände den 6 maj 2021. Syftet med handlingsplanen mot människohandel är att göra det lättare att avslöja människohandel, att effektivisera realiserandet av straffansvaret, att förbättra ställningen för offer för människohandel samt att förebygga och minska människohandel.

Läs mer om arbetet mot människohandel.

Ytterligare information:
Venla Roth, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 011

Tillbaka till toppen