Hoppa till innehåll
Media

Alternativt förfarande för lösning av konsumenttvister effektiviseras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.1.2016 10.31
Pressmeddelande
Den nya lagstiftningen om alternativ lösning av konsumenttvister träder i kraft den 9 januari. Genom ändringarna effektiviseras behandlingen av konsumenttvister i tvistlösningsorgan utanför domstol. Nytt är bland annat det att dessa organ ska ge en rekommendation om hur ärendet bör avgöras i allmänhet inom 90 dagar från det att det har fått tillgång till det material som behövs för att avgöra ärendet. Tidigare har det inte funnits någon sådan tidsfrist.

Genom reformen genomförs EU:s direktiv om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister. Direktivet innehåller enhetliga grundläggande krav på tvistlösningsorgan och på de förfaranden som ska iakttas i dem.

I Finland har redan nu ett täckande nätverk av sådana tvistlösningsorgan utanför domstol vilkas förfaranden i huvudsak uppfyller kraven i direktivet. Sådana organ är till exempel konsumenttvistenämnden och nämnderna på finansområdet, dvs. försäkringsnämnden, banknämnden och värdepappersnämnden. Det finns därför inget behov av att inrätta nya organ.

Konsumenttvistenämndens verksamhet effektiviseras

Av de offentliga tvistlösningsorganen ska konsumenttvistenämnden och trafikskadenämnden vara sådana tvistlösningsorgan som avses i direktivet. Lagstiftningen om dessa nämnder har i samband med reformen reviderats så att den motsvarar kraven i direktivet.

Nytt är också det att konsumenttvistenämnden kan avstå från att behandla ett klagomål som har lämnats in till den, om konsumenten inte först har kontaktat konsumentrådgivningen. Detta syftar till att effektivisera hela processen för behandlingen av konsumenttvister genom att sådana fall som kan klaras upp genom rådgivning eller förhandlingar mellan parterna överförs till ett snabbare och enklare förfarande. Om ett ärende inte kan lösas vid konsumentrådgivningen, kan det på samma sätt som för närvarande föras till konsumenttvistenämnden för behandling.

Regleringen omfattar också privata tvistlösningsorgans verksamhet

Den nya lagen om alternativ lösning av konsumenttvister utanför myndigheter tillämpas på privata alternativa tvistlösningsorgan som anmäls för att bli införda i den förteckning som förs av Europeiska kommissionen. Lagen innehåller bestämmelser om tvistlösningsorganets sammansättning samt om behörighet, oavhängighet och opartiskhet hos de personer som ansvarar för tvistlösning.

Nytt forum hjälper vid gränsöverskridande konsumenttvister

För lösning av konsumenttvister vid e-handel ska det inrättas en onlineplattform (det s.k. ODR-forumet, Online Dispute Resolution). Plattformen som upprätthålls av kommissionen ska fungera som en kontaktpunkt via vilken till exempel en finsk konsument kan föra sin tvist till ett alternativt tvistlösningsorgan i en annan medlemsstat på sitt eget språk. Avsikten är att tvistlösningsforumet ska inleda sin verksamhet i februari.

Ytterligare information:
specialsakkunnig Riitta Haapasaari, tfn 02951 50139, e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen