Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Mediernas tillgång till information om ärenden som behandlas vid domstolarna ska bli bättre

Justitieministeriet
27.8.2020 13.34
Pressmeddelande

Det föreslås att det stiftas en lag om justitieförvaltningens riksomfattande informationsresurs. Syfte med lagen är att förtydliga bestämmelserna om utlämnande och radering av uppgifterna i informationsresursen. Reformen avses bland annat göra det lättare för medier att få tillgång till information om ärenden som behandlas vid domstolarna.

Enligt regeringens proposition ska Rättsregistercentralens möjligheter att lämna ut uppgifter utvidgas jämfört med nuläget. Dessutom ska de uppgifter som ingår i registren förvaras längre än för närvarande. Avsikten med ändringarna är att medier och forskare ska få samlad information om de ärenden som domstolarna behandlar.

Justitieförvaltningens riksomfattande informationsresurs innehåller uppgifter om bl.a. domar i brottmål.

Den nya lagen gör det möjligt för Rättsregistercentralen att centraliserat lämna ut domstolarnas högst tio år gamla diarieuppgifter ur den nationella informationsresursen. Den föreslagna lagen gör det även möjligt för Rättsregistercentralen att för journalistiska ändamål söka uppgifter också utifrån en persons namn eller någon annan identifieringsuppgift för personen. 

Reformerna minskar arbetsmängden vid domstolarna och effektiviserar mediernas och forskarnas tillgång till information om de ärenden som domstolarna behandlar, eftersom de inte längre behöver kontakta de enskilda domstolarna när en begäran om information gäller ärenden som behandlats vid flera domstolar.

Enligt förslaget ska domstolarna fortfarande kunna lämna ut uppgifter ur sina egna system och till exempel en begäran om information om rättegångshandlingar ska precis som hittills riktas direkt till domstolen.

Nytt är också att tidsfristen för radering av personuppgifter ur registret börjar löpa den dag då avgörandet meddelas och inte då avgörandet vunnit laga kraft. I propositionen föreslås också andra ändringar av teknisk natur och dessutom stärks en justitieförvaltningsmyndighets rätt att använda uppgifter som en annan myndighet har fört in i den riksomfattande informationsresursen.

Lagarna avses träda i kraft hösten 2020.


Mer information: Piritta Koivukoski-Kouhia, specialsakkunnig, tfn 0295 150 026, [email protected]

Statsrådets beslut (på finska)

Tillbaka till toppen