Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ett program för bekämpning av våld mot kvinnor utarbetas

Justitieministeriet
29.1.2020 9.55
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda ett åtgärdsprogram för bekämpning av våld mot kvinnor. Arbetsgruppen ska också utarbeta en plan för genomförande av programmet.

- Regeringen vill stärka arbetet för att bekämpa våld mot kvinnor. I programmet kommer man att betona förebyggande åtgärder, vilka är ett av de viktigaste sätten att bekämpa våld, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Målet med programmet är att öka medvetenheten om våld mot kvinnor och att förbättra hänvisningen av offren till lämpliga tjänster. I arbetet för att bekämpa våld mot kvinnor har man i hög grad koncentrerat sig på våld i parrelationer. I det program som nu utarbetas vill man också behandla sådana fenomen som man inte tidigare har fäst tillräcklig uppmärksamhet vid.

Enligt planerna ska bekämpningsprogrammet omfatta följande teman:

  • förebyggande av våld och rehabilitering av gärningsmännen
  • skyddsåtgärder för att hjälpa personer som utsätts för upprepat våld (bl.a. besöksförbud)
  • hedersrelaterat våld
  • nya former av våld (t.ex. digitalt våld och trakasserier).

Programmet bereds i nära samarbete med olika intressegrupper. Till workshopparna som ordnas under beredningen kallas myndigheter, organisationer och forskare. Dessa hörs också när utkastet till program har färdigställts.

I beredningsarbetet beaktas de rekommendationer som Finland fått i fråga om bekämpning av våld mot kvinnor samt andra pågående eller slutförda program som gäller temat. Vid beredningen samarbetas också med den kommission för bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet som tillsatts av statsrådet. Kommissionen har till uppgift att främja och följa upp genomförandet av Istanbulkonventionen.

Arbetsgruppens mandatperiod går ut den 30 april 2023. Avsikten är att bekämpningsprogrammet ska läggas fram för ministerarbetsgruppen för utveckling av rättsstaten och den inre säkerheten för godkännande hösten 2020. Därefter samordnar och följer arbetsgruppen genomförandet av bekämpningsprogrammet under sin mandatperiod.

Riksdagen har anvisat ett anslag på 400 000 euro för bekämpning av våld i nära relationer. Anslaget används för genomförandet av programmet för bekämpning av våld mot kvinnor. Pengarna kan användas till exempel för utbildning, kampanjer, forskning och stödjande av offren.
 
Ytterligare information: Elina Ruuskanen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 418, e-post: [email protected]

Arbetsgrupp för beredning av ett åtgärdsprogram för bekämpning av våld mot kvinnor (på finska)

Tillbaka till toppen