Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår begränsningar i kostnaderna för indrivning av företagsfordringar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.1.2022 13.56
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att lagen om indrivning av fordringar ändras så att indrivningskostnaderna för andra fordringar än konsumentfordringar begränsas. Avsikten är att allt effektivare förhindra företag från att drabbas av oskäligt höga indrivningskostnader. Reformen är en del av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

De indrivningskostnader som tas ut hos företag har tillfälligt begränsats för att avhjälpa de ekonomiska svårigheter som coronavirusepidemin orsakar.

Enligt regeringens proposition ska det till lagen permanent fogas bestämmelser om för hurdana och hur många indrivningsåtgärder det får krävas ersättning vid företagsfordringar. I lagen begränsas också maximibeloppet på de avgifter som tas ut för enskilda indrivningsåtgärder och gäldenärens totala kostnadsansvar. För konsekvensens skull gäller bestämmelserna utöver företagsfordringar även till exempel indrivning av bostadsaktiebolags och föreningars utestående fordringar.

Propositionen syftar dessutom till att säkerställa tillräcklig tid för företagsgäldenärer att göra anmärkningar eller betalningar innan följande avgiftsbelagda indrivningsåtgärd eventuellt vidtas eller en tratta protesteras. Syftet med de förlängda tidsfristerna är också att förbättra resultaten av frivillig indrivning. Genom propositionen vill man dessutom främja användningen av elektroniska indrivningsbrev för indrivning av såväl konsumentfordringar som företagsfordringar.

Ändringarna avses träda i kraft vid ingången av maj, då den temporära lagen upphör att gälla.

Mer information: 
Mirja Kaspianranta, specialsakkunnig, tfn 0295 150 033, [email protected]
Jussi Päivärinne, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 122, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen