Hoppa till innehåll
Media

Brottsmisstänktas rätt att anlita ett biträde ska kompletteras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2016 13.33
Pressmeddelande
Det föreslås att bestämmelserna om brottsmisstänktas och åtalades rätt att anlita ett biträde samt rätten för frihetsberövade personer att kontakta tredje parter ska kompletteras. Ändringarna syftar till att förbättra rättskyddet för brottsmisstänkta och åtalade samt genomföra EU:s försvarardirektiv. Regeringen har överlämnat en proposition beträffande detta till riksdagen.

Den misstänktes biträde ska kunna förbjudas att närvara vid förhör endast om det är nödvändigt för att förhindra att utredningen av brottet avsevärt äventyras. Ett beslut om förbud mot att närvara vid förhör ska kunna föras till domstol för prövning.

En underrättelse till den anhållna eller gripna personens närstående om frihetsberövandet ska få skjutas upp endast om det är nödvändigt för att förhindra att utredningen av brottet avsevärt äventyras. Ett beslut om att skjuta upp denna underrättelse ska kunna föras till domstol för prövning.

Till lagen ska också fogas bestämmelser om skyldigheten att underrätta vårdnadshavaren och socialmyndigheten om den frihetsberövade är under 18 år.

Biträdet ska kunna lämnas utan arvode på grund av mycket allvarliga brister i arbetet

Det föreslås också ett nytt medel för övervakning av kvaliteten på biträdens arbete. Domstolen ska kunna låta bli att ersätta biträdets arvode, om det i skötseln av ärendet har förekommit mycket allvarliga brister som beror på biträdet.

Bestämmelsen ska kunna tillämpas i exceptionella situationer, där biträdets arbete har varit så undermåligt, att en sänkning av arvodet inte är en tillräcklig påföljd. I praktiken skulle denna bestämmelse dock sällan bli tillämplig.

Ytterligare information:
lagstiftningsrådet Kirsi Pulkkinen, tfn 02951 50438, e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen