Hoppa till innehåll
Media

Insamling av elektronisk bevisning diskuteras vid mötet för EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.3.2019 15.12
Pressmeddelande

EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor sammanträder i Bryssel den 7–8 mars. I rättsliga frågor företräds Finland av den ständiga representanten, ambassadören Marja Rislakki. Justitieministeriet företräds vid mötet av kanslichef Pekka Timonen.

Avsikten är att man vid mötet ska föra vidare en lagstiftningshelhet som syftar till att ge de brottsbekämpande myndigheterna effektivare och snabbare gränsöverskridande åtkomst till elektronisk bevisning i samband med brottsutredningar (e-evidence). Ett förslag till direktiv om detta ska godkännas som grund för förhandlingarna med Europaparlamentet.

Direktivförslaget innehåller bestämmelser om utnämnande av rättsliga företrädare för tjänsteleverantörer för insamling av bevisning i straffrättsliga förfaranden. Med detta avses att t.ex. företag som tillhandahåller webbtjänster har företrädare till vilka myndigheterna i medlemsstaterna kan sända begäran om att få tillgång till bevisning. Det kan exempelvis vara fråga om uppgifter om innehållet i e-post eller om överföringsinformation.

I samma lagstiftningshelhet ingår ett förslag till förordning, som rådet godkände i december 2018. Den nya lagstiftningen är viktig eftersom den tekniska utvecklingen har gjort att brottsligheten har antagit nya former och eftersom utvecklingen haft en avsevärd inverkan också på möjligheterna att utreda brott.

EU har även för avsikt att med USA förhandla fram ett avtal om att underlätta tillgången till elektronisk bevisning. Vid mötet diskuteras därför ett förslag utifrån vilket kommissionen ska få inleda förhandlingar för att ingå ett sådant avtal.

Vid mötet lämnas en rapport om hur behandlingen av förslaget till direktiv om skydd för visselblåsare framskrider. Genom det föreslagna direktivet skapas för den privata och den offentliga sektorn i medlemsstaterna kanaler genom vilka man tryggt kan rapportera om överträdelser av EU:s lagstiftning t.ex. inom offentlig upphandling, finansiella tjänster, livsmedelssäkerhet och konsumentskydd. Dessa åtgärder bidrar till att bättre förebygga och avslöja bedrägerier mot EU:s budget samt korruption. Målet är att förhandlingarna mellan Europaparlamentet och rådet ska ha slutförts före utgången av mars.

Ytterligare upplysningar: Eeva Aittoniemi, konsultativ tjänsteman, tfn +358 2951 50170,

Lauri Rautio, specialsakkunnig (elektronisk bevisning), tfn +358 2951 50380,

Tia Möller, lagstiftningsråd (skydd för visselblåsare), tfn +358 2951 50105,

e-post: [email protected]

Information om EU-projekt som bereds vid justitieministeriet (på finska)

Närmare information om rådet för rättsliga och inrikes frågor på EU:s webbplats: Den offentliga delen av rådsmötena och presskonferenserna visas på webben. På rådets webbplats finns dessutom dokument och annat material om frågor som behandlas som offentliga.

Council Streaming (på engelska)

Närmare information om rådet för rättsliga och inrikes frågor och tidigare pressmeddelanden

Projektsida (på finska): Brottsbekämpande myndigheters gränsöverskridande tillgång till elektroniskt bevismaterial

Projektsida (på finska): Skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

Tillbaka till toppen