Hoppa till innehåll
Media

Till programmet för Finlands EU-ordförandeskap hör att främja könsminoriteters och sexuella minoriteters rättigheter

justitieministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 23.9.2019 14.26
Pressmeddelande

Könsminoriteternas och de sexuella minoriteternas rättigheter är temat för den högnivåkonferens som Europeiska kommissionen ordnar i Bryssel den 23–24 september.

Syftet med konferensen är att bedöma genomförandet av Europeiska kommissionens åtgärdshelhet List of Actions to Advance LGBTI Equality, som gäller könsminoriteternas och de sexuella minoriteternas rättigheter. Man hoppas att konferensen ska ge nya synvinklar inför den nya kommissionens arbete för jämställdhet och likabehandling och förbinda medlemsstaterna till främjandet av likabehandling.

Vid konferensen publicerar Europeiska kommissionen resultaten av dess Eurobarometer-undersökning om diskriminering. Undersökningens resultat visar hur attityderna i de olika medlemsländerna har förändrats sedan 2015. Ur en helhetssynvinkel har resultaten på EU-nivå förbättrats. Av befolkningen är till exempel 76 procent av den åsikten att homosexuella och bisexuella ska ha samma rättigheter som heterosexuella, vilket är 5 procent mera än år 2015. Skillnaderna mellan de olika EU-länderna är dock mycket stora. 

- man har gjort framsteg i EU-länderna i fråga om könsminoriteternas och de sexuella minoriteternas rättigheter, men fortfarande förhåller man sig i medlemsländerna olika till könsminoriteters och sexuella minoriteters rättigheter. Att föra en öppen diskussion som utgår från de gemensamma europeiska värdena är viktigt för att kunna fortsätta i denna positiva utvecklingsriktning, säger Thomas Blomqvist som är minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.   

Ett fungerande civilsamhälle spelar en mycket viktig roll i främjandet av likabehandling av könsminoriteter och sexuella minoriteter. Genom samarbete mellan civilsamhällets aktörer och myndigheterna kan samhällsstrukturerna utvecklas så att alla människor får sina grundläggande och mänskliga rättigheter tillgodosedda i vardagen. 

De grundläggande och mänskliga rättigheterna är ett av huvudtemana under Finlands EU-ordförandeskap. 

I den högnivåkonferens som ordnas under Finlands EU-ordförandeskap deltar cirka 450 experter från olika EU-länder.                                         

Ytterligare information: Katriina Nousiainen, specialsakkunnig vid justitieministeriet, tfn  +358295150275, e-post: katriina.nousiainen(at)om.fi

Eurobarometern 2019 (bara på engelska)

Advancing LGBTI Equality in the European Union from 2020 and beyond

List of Actions to Advance LGBTI Equality

Stärkandet av de gemensamma värdena under Finlands EU-ordförandeskap

Tillbaka till toppen