Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp: Misstankar om korruption ska kunna anmälas anonymt eller konfidentiellt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2016 10.41
Pressmeddelande
Enligt en arbetsgrupp som tillsatts av justitieministeriet ska all slags korruption kunna anmälas anonymt eller åtminstone konfidentiellt inom arbetsplatsen eller till en utomstående instans. Arbetsgruppen skulle också skapa en allmän elektronisk kanal via vilken misstankar om och fall av korruption kan anmälas.

Arbetsgruppen betonar att de som anmäler misstankar om korruption har en viktig roll när det gäller att bekämpa och förebygga korruption. Genom att göra det möjligt att anmäla korruption och skydda anmälarna kan man öka risken för att åka fast för korruptiv verksamhet och därigenom förebygga korruption.

Enligt arbetsgruppen finns det för närvarande inte tydliga kanaler för att anmäla all slags verksamhet som omfattas av begreppet korruption. Man har inte heller satsat tillräckligt på att bygga upp kanaler för anonyma eller konfidentiella anmälningar.

Arbetsgruppen anser att korruption i första hand ska kunna anmälas inom arbetsplatsen i fråga. Om arbetsgivaren ordnar möjlighet att anmäla korruption internt, ska det ses till att det på arbetsplatsen finns den kompetens som behövs för att ta emot, handlägga och utreda dessa anmälningar samt för att skydda anmälaren. Om det inte finns något internt system för att anmäla korruption inom en arbetsplats, måste arbetstagarna ha bättre möjligheter än för närvarande att anmäla korruptiv verksamhet till en utomstående instans.

Arbetsgruppens arbete har samband med internationella förpliktelser som är bindande för Finland, såsom Europarådets civilrättsliga konvention om korruption, FN:s konvention mot korruption och OECD:s konvention mot korruption.

Elektronisk kanal för att anmäla misstankar om korruption

För att göra det lättare att anmäla fall av och misstankar om korruption anser arbetsgruppen att det ska skapas en särskild elektronisk kanal via vilken all slags korruption kan anmälas anonymt eller åtminstone konfidentiellt.

Därtill skulle det behövas anvisningar för att öka kännedomen om möjligheterna att anmäla korruption anonymt eller konfidentiellt, på vilket sätt dessa anmälningar ska tas emot, handläggas och utredas samt hur anmälaren kan skyddas.

Viktigt att skydda anmälaren

Arbetsgruppen framhäver vikten av att kunna anmäla fall av och misstankar om korruption anonymt eller konfidentiellt. Arbetsgruppen anser att då anmälan kan göras anonymt kan man i allmänhet undvika motåtgärder (såsom uppsägning, förlorande av möjligheterna att avancera i karriären, diskriminering osv.).

Därför föreslår arbetsgruppen att arbetsgivarna och andra som tar emot anmälningar om korruption ordnar möjlighet att anmäla korruption anonymt eller åtminstone konfidentiellt. Dessutom rekommenderar arbetsgruppen att dessa instanser utarbetar egna anvisningar om skyddet för anmälarna och utvecklar sina skyddspraxis.

Arbetsgruppen föreslår att det på en riksomfattande webbplats om bekämpning av korruption samlas information bl.a. om rätten till skydd, vilka instanser som tillhandahåller detta skydd och olika skyddsformer. Dessa teman bör också lyftas fram i all utbildning och alla anvisningar som gäller anmälningsförfarandet och skyddet för anmälarna.

Ytterligare information:
arbetsgruppens ordförande, regeringsrådet Jan Hjelt, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 396 0199, och
arbetsgruppens sekreterare, konsultativ tjänsteman Catharina Groop, justitieministeriet, tfn 02951 50207

Jari Lindström
Tillbaka till toppen