Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp: Speciallagstiftning om dataskydd ska i fortsättningen övervägas noggrant

Justitieministeriet
8.3.2018 15.54
Pressmeddelande

Lagstiftningen om skyddet för personuppgifter förnyas när EU:s allmänna dataskyddsförordning börjar tillämpas den 25 maj. Justitieministeriets arbetsgrupp som berett genomförandet av reformen (TATTI-arbetsgruppen) tar i sitt slutbetänkande ställning till bl.a. de principer som ska iakttas i arbetet för att se över bestämmelserna om skyddet för personuppgifter i den speciallagstiftning som dataskyddsreformen förutsätter.

Regeringens proposition med förslag till dataskyddslag, som beretts utifrån arbetsgruppens betänkande från sommaren 2017, överlämnades till riksdagen den 1 mars 2018. Meningen är att den nya dataskyddslagen, som kompletterar den allmänna dataskyddsförordningen, ska träda i kraft samtidigt med förordningen.

EU:s allmänna dataskyddsförordning tillämpas i stor utsträckning inom olika samhällssektorer och den gäller i princip all behandling av personuppgifter. Den innehåller bestämmelser om de registrerades rättigheter samt personuppgiftsansvarigas och personuppgiftsbiträdenas skyldigheter. I dataskyddslagen ska föreskrivas om den nationella tillsynsmyndigheten, om särskilda behandlingssituationer samt vissa undantag och preciseringar i fråga om behandlingen av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen blir grundförfattningen när det gäller behandling av personuppgifter

Arbetsgruppen framhäver att i fortsättningen är den allmänna dataskyddsförordningen den viktigaste nationellt tillämpliga författningen när det gäller behandling av personuppgifter: - Den allmänna dataskyddsförordningen är en primär och direkt tillämplig författning också här i Finland. Nationell reglering som preciserar eller kompletterar förordningen kan ges enbart till den del förordningen tillåter detta.

Förordningen ger medlemsstaterna nationellt handlingsutrymme i vissa frågor. Arbetsgruppen understryker att utnyttjandet av det nationella handlingsutrymmet alltid ska motiveras och vara nödvändigt för att komplettera den allmänna dataskyddsförordningen och den föreslagna dataskyddslagen. Behovet av speciallagstiftning ska bedömas med beaktande av både nationella omständigheter och målen för den allmänna dataskyddsförordningen.

För att undvika att den nationella lagstiftningen blir för splittrad strävas det efter att i så stor utsträckning som möjligt ta in de frågor som omfattas av handlingsutrymmet i den allmänna lagen, dvs. dataskyddslagen. Enligt arbetsgruppen är detta inte alltid möjligt bl.a. på grund av att dataskyddsförordningen till en viss del förutsätter mer detaljerad reglering.    Det kan till exempel vara motiverat att föreskriva om samhällets basregister eller behandlingen av personuppgifter inom en viss sektor eller verksamhetshelhet genom en egen lag.  Arbetsgruppen påpekar att området för handlingsutrymmet, behovet av reglering och förhållandet till den allmänna dataskyddsförordningen och dataskyddslagen alltid ska motiveras.

Antalet bestämmelser som gäller personuppgifter varierar beroende förvaltningsområde, men som helhet är det fråga om en relativt stor mängd speciallagstiftning. Ministerierna svarar för att lagstiftningen inom deras förvaltningsområde överensstämmer med den allmänna dataskyddsförordningen. Arbetsgruppen betonar att för att uppnå målen för den dataskyddsförordningen och skapa god lagstiftning är det viktigt att stöda lagberedningen och fortsätta samordningsarbetet. Det är allt viktigare med EU-samarbete som också till följd av tillämpningen av den allmänna dataskyddsförordningen blir tätare. 

Mer information:

Arbetsgruppens sekreterare:

Anu Talus, lagstiftningsråd, justitieministeriet, tfn 02951 50586,

Tanja Jaatinen, specialsakkunnig, justitieministeriet, tfn 02951 50056,

Anna Hänninen, överinspektör, dataombudsmannens byrå, tfn 02956 66796,

e-post [email protected]

Arbetsgruppens betänkande

Tillbaka till toppen