Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Våld mot kvinnor bekämpas med ett flertal åtgärder

Justitieministeriet
22.10.2020 10.43
Pressmeddelande

I programmet för bekämpning av våld mot kvinnor betonas vikten av att ingripa i digitalt våld och hedersrelaterat våld. Det är också viktigt att utbilda de myndigheter som deltar i straffprocessen och utveckla program för att stoppa våldet.

Enligt undersökningar är våld mot kvinnor ett omfattande problem i Finland. Till exempel enligt den nationella brottsofferundersökningen 2018 hade var tionde kvinna under det senaste året utsatts för fysiskt eller sexuellt våld och fem procent av kvinnorna hade utsatts för våld från sin nuvarande eller tidigare partner. Internationella övervakningsorgan för de mänskliga rättigheterna har gett Finland rekommendationer om att ingripa i våldet mot kvinnor.

Programmet för bekämpning av våld mot kvinnor 2020–2023 har utarbetats av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet. Vid beredningen har arbetsgruppen hört forskare, organisationer och myndigheter som specialiserat sig på våldsförebyggande arbete. Programmet fokuserar på att förebygga våld, att förbättra brottsprocessmyndigheternas kompetens och att effektivisera arbetet med dem som utövar våld.

– Det behövs många olika åtgärder för att minska våldet mot kvinnor. Jag är mycket nöjd över att man genom förvaltningsövergripande samarbete och samråd med intressegrupperna har lyckats skapa en så mångsidig helhet. Det nya programmet för bekämpning av våld mot kvinnor  är en viktig del av regeringens insatser för att minska våldet och förbättra offrets ställning. Andra åtgärder som bereds vid justitieministeriet är till exempel en totalreform av lagstiftningen om sexualbrott, en översyn av lagen om besöksförbud och en handlingsplan mot människohandel, berättar justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Programmet betonar förebyggande åtgärder och ökad kunskap om nya fenomen

Många av åtgärderna i programmet för bekämpning av våld mot kvinnor koncentrerar sig på förebyggande verksamhet och åtgärder som riktas till unga människor. Man försöker till exempel påverka sexuella trakasserier mot unga kvinnor genom en kampanj som lyfter fram deras roll som bevittnar när någon annan utsätts för trakasserier. I en annan kampanj informeras de unga om digitalt våld och om kvinnobilden i digitala spel. Dessutom får de unga information om trygga parförhållanden och säkerhets- och känslofostran. Att öka medvetenheten är också en central åtgärd för att bekämpa hedersrelaterat våld. Detta arbete utförs bland annat av organisationer som arbetar med invandrargrupper.

En viktig prioritering i bekämpningsprogrammet är att förbättra kompetensen hos aktörerna inom det straffrättsliga systemet. Polisen, åklagarna, domarna, rättsbiträdena och de anställda vid Brottspåföljdsmyndigheten får utbildning i särdragen i våld mot kvinnor och nya fenomen i samband med det. Färdigt utbildningsmaterial delas ut och nya anvisningar utarbetas. Också yrkespersoner i kommuner, organisationer och skyddshem utbildas i olika aspekter av ämnet.

För att förhindra upprepat våld betonas det i programmet att förövarna bättre än för närvarande ska hänvisas till stödtjänster och att programmen för att stoppa våldet ska utvecklas. Programmet syftar också till att förbättra strukturerna för och samordningen av förebyggandet av våld. Dessutom omfattar bekämpningsprogrammet flera forskningsprojekt. För programmet har det reserverats ett årligt anslag på 400 000 euro. Av anslaget delas ut statsunderstöd till bland annat organisationer som genomför förebyggande åtgärder.

Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet antog i början av oktober de åtgärder som ingår i programmet för bekämpning av våld mot kvinnor.

Ytterligare information:  

Otto Andersson, specialmedarbetare, tfn 0295 150 121, [email protected]
Elina Ruuskanen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 418, [email protected]

Programmet för bekämpning av våld mot kvinnor: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-835-6 

Tillbaka till toppen