Hoppa till innehåll
Media

Till privata biträden betalas i fortsättningen fasta arvoden i asylärenden

justitieministeriet
Utgivningsdatum 1.9.2016 13.21
Pressmeddelande
Arvodena som som betalas till privata biträden i rättshjälpsärenden som gäller internationellt skydd fastställdes i dag genom en förordning av statsrådet. Förordningen träder i kraft den 15 september 2016 och den tillämpas på ärenden som inleds efter ikraftträdandet.
De nya arvodena i asylärenden baserar sig på rättshjälpslagen som ändrades vid ingången av september. Enligt ändringen ska det till privata biträden i ett ärende som gäller internationellt skydd fastställas ett skäligt arvode enligt ärende. Den nuvarande timbaserade ersättningen slopas.

I fortsättningen är arvodet i ett ärende som gäller internationellt skydd som behandlas i förvaltningsförfarande (det vill säga vid Migrationsverket) 600 euro. Om det har funnits särskilt vägande skäl till biträdets närvaro vid asylsamtalet är arvodet 900 euro. Till följd av lagändringen som trädde i kraft vid ingången av september ska rättshjälpen även i asylsamtal i regel lämnas av ett offentligt rättsbiträde, vilket innebär att användningen av privata biträden minskar.

I ett ärende som behandlas vid förvaltningsdomstolen är arvodet 800 euro. Om ärendet till sin natur och omfattning är särskilt krävande är arvodet 1300 euro.

I ett besvärstillståndsärende som behandlas vid högsta förvaltningsdomstolen är arvodet 400 euro. För särskilt krävande ärenden betalas 1 000 euro.

I ärenden som behandlas i så kallat påskyndat förfarande, till exempel ärenden som gäller ny ansökan, är arvodet i förvaltningsförfarande 300 euro, vid förvaltningsdomstolen 400 euro och vid högsta förvaltningsdomstolen 200 euro.

Syftet med de fasta arvodena enligt ärende är att säkerställa att arvodena som av offentliga medel betalas till biträdena för skötseln av liknande ärenden är lika stora samt att göra det enklare att fastställa arvodena. Avsikten är inte att väsentligt sänka eller höja arvodena per uppdrag. Genom ändringen kan rättshjälpsbyråerna och domstolarna också behandla ärenden som gäller arvodena snabbare.

Bestämmelsen om ersättning av kostnader ändras enbart så att ersättning för resekostnader betalas även om restiden inte ersätts.

År 2015 uppgick rättshjälpsbyråernas och domstolarnas totala kostnader för biträdenas arvoden och kostnadsersättningar i asylärenden till cirka 3,8 miljoner euro. Före slutet av juni i år var beloppet av betalda arvoden och ersättningar cirka 3,5 miljoner.

Ytterligare information:
regeringssekreterare Päivi Tiainen-Hyrkäs, tfn 02951 50262, e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen