Rainbow Rights - Promoting LGBTI Equality in Europe

OM006:00/2017 Projekt

Rainbow Rights syftar till att utveckla kommunernas likabehandlingsplanering, öka kännedomen om HBTI-gruppernas likabehandling på lokal nivå, förbättra samarbetet mellan EU-medlemsstaterna i arbetet för att främja likabehandling samt kartlägga förekomsten av diskriminering på flera grunder bland personer som hör till HBTI-grupperna.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM006:00/2017

Ärendenummer OM 14/021/2016, VN/1007/2018

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 1.1.2017 – 28.2.2019

Datum för tillsättande 12.4.2017

Mål och resultat

Det centrala och allmänna målet för projektet Rainbow Rights är att stödja verkställandet av diskrimineringslagstiftningen på nationell nivå och EU-nivå. Projektets praktiska mål är att utveckla kommunernas likabehandlingsplanering, förbättra HLBTI-gruppernas sociala och samhälleliga ställning, utreda olika former av diskriminering på flera grunder och öka medvetenheten om dem samt samarbeta på EU-nivå för att identifiera bästa praxis för främjande av likabehandling och byta erfarenheter.

Projektet genomförs i Finland och de baltiska länderna. Projektpartnerna som genomför projektet är justitieministeriet, Finlands Kommunförbund, Seta ry och Lithuanian Gay League LGL. Projektet får finansiering av EU:s program för Rättigheter, Jämlikhet och Medborgarskap (2014-2020) samt av projektpartnerna och social- och hälsovårdsministeriet.

De praktiska målen för projektet är att
- ordna workshoppar, skapa kvalitetsindikatorer och utarbeta en handbok för kommunernas likabehandlingsplanering
- ordna kampanjer och utbildning samt utarbeta utbildningsmaterial om HBTI-gruppernas likabehandling på lokal nivå samt inom social- och hälsovårdsområdet och utbildningssektorn
- ordna seminarier, ett utbytesprogram mellan organisationerna samt en slutkonferens om bästa praxis för att främja HBTI-gruppernas likabehandling på EU-nivå
- kartlägga förekomsten av diskriminering på flera grunder samt ordna organisationsmöten för att främja dialogen mellan HBTI-organisationerna och olika minoritets-, ålders- och handikappgrupper.

Sammandrag

Rainbow Rights syftar till att utveckla kommunernas likabehandlingsplanering, öka kännedomen om HBTI-gruppernas likabehandling på lokal nivå, förbättra samarbetet mellan EU-medlemsstaterna i arbetet för att främja likabehandling samt kartlägga förekomsten av diskriminering på flera grunder bland personer som hör till HBTI-grupperna.

Utgångspunkter

Forskningsdata om diskriminering som HBTI-personer blir utsatta för har under de senaste åren producerats både på en europeisk nivå och i medlemsstaterna. FRA:s undersökningar (från åren 2011, 2014 och 2015) visar tydligt hur svår ställningen för HBTI-personer är i EU-länderna. Enligt FRA:s undersökningar blir personer som hör till HBTI-grupperna utsatta för negativa attityder, diskriminering och hatbrott såväl i Finland som i de baltiska länderna. Dessa resultat är i samklang med utredningen om hatretorik som beställdes inom ramen för Finlands nationella system för uppföljning av diskriminering: personer som hör till HBTI-grupperna blir utsatta för trakasserier och hatfyllt tal på offentliga platser såsom gator, parker, kollektivtrafiken och på webben. Diskriminering och hatbrotten som personer som hör till HBTI-grupperna blir utsatta för är allvarliga kränkningar av de grundläggande rättigheterna och det krävs arbete även på en europeisk nivå för att ingripa i dem.

Enligt Eurobarometer-undersökningen 2015 anser 71 procent av de europeiska svarandena att personer som hör till HBTI-grupperna ska ha jämlika rättigheter. Många länder har utvecklat åtgärder för att främja likabehandling och ingripa i diskriminering av personer som hör till HBTI-grupperna. Norge, Sverige och Holland har utarbetat omfattande handlingsprogram för att främja likabehandling av personer som hör till HBTI-grupperna. Europarådets rekommendation om HBTI-rättigheter (CM/Rec(2010)5) och EU-kommissionens åtgärdshelhet för att främja HBTI-gruppernas likabehandling (List of Actions to advance LGBTI equality) är nya initiativ som förutsätter samarbete mellan medlemsstaterna.

Ytterligare uppgifter