Genomförande av direktivet om en jämnare könsfördelning i börsbolags förvaltningsorgan

OM017:00/2023 Lagstiftningsprojekt

Syftet med projektet är att genomföra direktivet (EU) 2022/2381 om en jämnare könsfördelning bland styrelseledamöter i börsnoterade företag och sammanhängande åtgärder.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM017:00/2023

Ärendenummer VN/6136/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 27.2.2023 –

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, lagen om andelslag och handelskammarlagen
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.8.2023
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 18/2024
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 22/2024
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

I proposition föreslås ändringar i aktiebolagslagen, lagen om andelslag och handelskammarlagen. Genom de föreslagna lagarna genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv om en jämnare könsfördelning bland styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder. Lagarna avses träda i kraft den 28 december 2024. Bestämmelserna ska tillämpas på det sätt som föreslås i direktivet så att börsbolag och börsandelslag ska uppfylla skyldigheterna senast den 30 juni 2026.

Ansvarig ministerJustitieminister Meri

Ytterligare uppgifter

 • Behandling: Rådet för bedömning av lagstiftningen

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2024

Kontaktperson
Satu Pentikäinen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 282
[email protected]

Kontaktperson
Markus Tervonen, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 558
[email protected]

Mål och resultat

Målet är att överlämna en regeringsproposition med de lagändringar som behövs för genomförandet av direktivet så att propositionen kan behandlas inom den tidsfrist som satts ut för det nationella genomförandet av direktivet.

Sammandrag

Syftet med projektet är att genomföra direktivet (EU) 2022/2381 om en jämnare könsfördelning bland styrelseledamöter i börsnoterade företag och sammanhängande åtgärder.

Mer om ämnet