Utveckling av efterhandsutvärderingen av lagstiftningen

OM041:00/2021 Projekt

Inom projektet bereds ett nytt system på statsrådsnivå för efterhandsutvärdering av lagstiftningen. Målet är att utveckla och förenhetliga utvärderingen av lagstiftningens konsekvenser i statsrådet. Utvecklandet av efterhandsutvärderingar av lagstiftningen ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering och är en del av handlingsprogrammet för bättre lagstiftning.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM041:00/2021

Ärendenummer VN/17651/2021

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 30.6.2021 – 31.5.2023

Datum för tillsättande 20.4.2022

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Strategiset kokonaisuudet Utvecklingen av rättstaten

Mål och resultat

Inom projektet utarbetas statsrådets gemensamma principer för uppföljning och efterhandsutvärdering. Dessutom kartläggs metoder för att främja stöd, kompetens, finansiering, kvalitetskontroll, spridning av information och resultat, uppföljning av verksamheten samt andra sätt att utveckla efterhandsutvärderingen av lagstiftningen i statsrådet.

Sammandrag

Inom projektet bereds ett nytt system på statsrådsnivå för efterhandsutvärdering av lagstiftningen. Målet är att utveckla och förenhetliga utvärderingen av lagstiftningens konsekvenser i statsrådet. Utvecklandet av efterhandsutvärderingar av lagstiftningen ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering och är en del av handlingsprogrammet för bättre lagstiftning.

Utgångspunkter

I Finland görs det olika slags efterhandsutvärderingar av lagstiftningen, men genomförandet av dem samordnas eller följs i allmänhet inte på statsrådsnivå. Under de senaste åren har olika slags initiativ och utredningar utarbetats, där man övervägt möjligheterna att utveckla efterhandsutvärderingen av lagstiftningen i Finland och gett rekommendationer om den. Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering ska det i Finland utvecklas ett system på statsrådsnivå för efterhandsutvärdering av lagstiftningen. Dessutom stöder till exempel OECD:s rekommendationer till medlemsländerna etableringen av efterhandsutvärderingen av lagstiftningen som en permanent del av det finländska beslutssystemet.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet