Utredning om samordningen av beräkningsreglerna för utmätning och sociala förmånerna

OM042:00/2022 Projekt

Inom projektet utreds samordningen av beräkningsreglerna för utmätning och sociala förmånerna i syfte att skapa en kunskapsbas för reformen av utmätningssystemet och bl.a. bedömningen av vilka sysselsättningseffekter en eventuell reform kan ha.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM042:00/2022

Ärendenummer VN/10364/2022

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 1.5.2022 – 30.11.2023

Datum för tillsättande 28.4.2022

Kontaktperson
Terhi Salmela, Hallitusneuvos
tel. +358 295 150 203
[email protected]

Mål och resultat

Utredningen genomförs i två faser. I det första skedet ska arbetsgruppen utarbeta en beskrivning av nuläget för utmätningen av sociala förmåner och presentera alternativ för att förnya utmätningssystemet i anslutning till sociala förmånerna. Målet är att sociala förmånernas förhållande till utmätning ska bedömas som en helhet och att de föreslagna reformalternativen ska syfta till att förenkla systemet. I den andra fasen av utredningsarbetet genomförs en konsekvensbedömning av de föreslagna reformalternativen, inklusive konsekvenserna för sysselsättningen.

Som helhet skapar utredningen en kunskapsbas för reformen av utmätningssystemet.

Sammandrag

Inom projektet utreds samordningen av beräkningsreglerna för utmätning och sociala förmånerna i syfte att skapa en kunskapsbas för reformen av utmätningssystemet och bl.a. bedömningen av vilka sysselsättningseffekter en eventuell reform kan ha.

Utgångspunkter

Olika sociala förmåner behandlas olika vid utmätningen och utmätningssystemet för sociala förmåner kan anses komplicerat och osymmetriskt. En del av sociala förmånerna är utmätningsbara och räknas in i gäldenärens inkomstbas också när andra inkomster utmäts (t.ex. arbetspension, sjukpenning och inkomstrelaterad dagpenning för arbetslösa). En del av sociala förmånerna kan inte utmätas, men de räknas dock med i gäldenärens inkomstbas när övriga inkomster utmäts (t.ex. garantipension, arbetsmarknadsstöd och grundbidrag för arbetslösa). Den tredje gruppen är förmåner som inte utmäts eller räknas med i inkomstbasen vid utmätning av andra inkomster (t.ex. bostadsbidrag och utkomststöd). Dessutom kan en del av de inkomster som omfattas av utmätningsförbud men som räknas till gäldenärens inkomstbas dock utmätas för betalning av underhållsbidragsskuld (t.ex. folkpension). En del av utmätningsförbuden finns i utsökningsbalken och en del i pensionslagstiftningen eller i sociallagstiftningen.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet