ETNO - arbetsgruppen för flerspråkiga finländare som samhällsaktörer (MOVA)

Arbetsgruppen för flerspråkiga finländare och invandrade personer som samhällsaktörer 2021-2022

OM067:00/2021 Organ

Delegationen för etniska relationer har tillsatt en arbetsgrupp för att främja samhällspåverkan bland flerspråkiga finländare och invandrade personer. Arbetsgruppens mandattid är 1.11.2021–31.12.2022.

Arbetsgruppens arbete är ett led i genomförandet av det nationella demokratiprogrammet 2025 och beredningen av statsrådets demokratipolitiska principbeslut.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM067:00/2021

Ärendenummer VN/26393/2021

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 1.11.2021 – 31.12.2022

Datum för tillsättande 1.11.2021

Typ av organ Arbetsgrupp

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Tavoite Demokratin, delaktigheten och förtroendet för samhällsinstitutionerna förstärks

Mål och resultat

Arbetsgruppen ska öka myndigheternas, partiernas och organisationernas förståelse för de hinder för samhällspåverkan som flerspråkiga finländare och invandrade i Finland stöter på och olika sätt att röja hindren.

Målet är att väcka diskussion om betydelsen av samhällspåverkan och politiskt deltagande bland flerspråkiga och invandrade personer i Finland.

Arbetsgruppen kommer att sammanträda ungefär 10 gånger. Arbetsgruppen ska utarbeta en sakkunnigrapport och rekommendationer senast den 15 juni 2022.

Rapporten ska innehålla arbetsgruppens synpunkter på nuläget och de största hindren för samhällelig påverkan bland flerspråkiga finländare och invandrade personer. I rapporten ska lösningar och rekommendationer presenteras.

Centrala frågor

Arbetsgruppen koncentrerar sig på följande teman fastställda av delegationen för etniska relationer:
– representativ demokrati och påverkan i val: att rösta, att ställa upp som kandidat, att få stöd för att bli invald , att vara representant
– direktdemokrati och deltagardemokrati och påverkan mellan valen: medborgarinitiativ, invånarinitiativ, invånarråd och medborgarbudget, påverkan i organisationer, fackförbund, elevkårer, ungdomsfullmäktige och delegationer
– demokratifostran för invandrade personer
– flerspråkiga och invandrade unga som samhällspåverkare.

Sammandrag

Delegationen för etniska relationer har tillsatt en arbetsgrupp för att främja samhällspåverkan bland flerspråkiga finländare och invandrade personer. Arbetsgruppens mandattid är 1.11.2021–31.12.2022.

Arbetsgruppens arbete är ett led i genomförandet av det nationella demokratiprogrammet 2025 och beredningen av statsrådets demokratipolitiska principbeslut.

Utgångspunkter

Vid utgången av 2020 hade 8 procent av Finlands befolkning, det vill säga över 433 000 personer, meddelat något annat modersmål i befolkningsregistret än finska, svenska eller samiska. I Finland har också andra än finska medborgare mycket omfattande rättigheter att direkt och indirekt påverka i samhället. Personer med ett främmande språk som modersmål och personer med utländsk bakgrund är i förhållande till sitt antal underrepresenterade i Finland när det gäller samhällelig påverkan såväl i val som mellan valen.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet