Förundersökningen och straffprocessen görs smidigare

OM068:00/2022 Projekt

I projektet bedöms olika sätt att göra handläggningen av brottmål smidigare i hela straffprocesskedjan, med beaktande av förundersökningsfasen, åtalsprövningen och domstolsbehandlingen. Arbetsgruppen ska bereda utvecklingsförslag som svarar på brister och problem i synnerhet vid den praktiska tillämpningen av lagen.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM068:00/2022

Ärendenummer VN/24963/2022

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 1.10.2022 – 31.3.2023

Datum för tillsättande 30.9.2022

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Strategiset kokonaisuudet Utvecklingen av rättstaten

Kontaktperson
Maiju Kolehmainen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 099
[email protected]

Mål och resultat

Målet med projektet är att göra förundersökningen och straffprocessen smidigare för att det ska vara möjligt att uppnå de mål i anslutning till dessa som står i skrivna regeringsprogrammet, med beaktande av de nedan nämnda utvecklingsförslag som presenterats i olika beredningar.

Arbetsgruppen utreder målbilden för utvecklingsförslagen. Baserat på målbilden gör arbetsgruppen en bedömning av hur handläggningen av brottmål ska göras smidigare, särskilt med tanke på hur lagen tillämpas i praktiken. Arbetsgruppen granskar även om det finns faser och åtgärder i förundersökningen och i straffprocessen som kan minskas eller effektiviseras för att handläggningen ska bli snabbare, dock utan att parternas rättssäkerhet äventyras. De olika sätten att effektivisera samarbetet mellan myndigheterna i straffprocessen och de olika sätten att samarbeta bedöms särskilt i samarbetet vid förundersökning. I beredningen undersöks också alternativa sätt för att uppnå målen.

Arbetsgruppen sammanställer förslagen i form av en promemoria.

Sammandrag

I projektet bedöms olika sätt att göra handläggningen av brottmål smidigare i hela straffprocesskedjan, med beaktande av förundersökningsfasen, åtalsprövningen och domstolsbehandlingen. Arbetsgruppen ska bereda utvecklingsförslag som svarar på brister och problem i synnerhet vid den praktiska tillämpningen av lagen.

Utgångspunkter

Enligt statsminister Sanna Marins regeringsprogram får polisen, åklagarna och domstolarna större resurser. Syftet är att realisera straffansvaret och förkorta handläggningstiderna för brott så att handläggningstiderna för hela den rättsliga processen blir kortare (s. 79). Handläggningen av brottmål blir snabbare genom att man säkerställer ett bättre samarbete mellan åklagaren och poliserna (s. 89–90).

Professor Matti Tolvanen var utredare med uppgift att utvärdera hur väl rättskedjan samt polisens, åklagarväsendets och tingsrätternas praxis och förfaranden vid handläggningen av brottmål fungerar med hänsyn till LEAN-principerna. I slutsatserna i den LEAN-rapport som publicerades den 28 januari 2020 (Justitieministeriets utredningar och anvisningar 2020:6) lade Tolvanen fram utvecklingsförslag till flera olika åtgärder för att påskynda och effektivisera straffprocessen.

Justitieministeriet lät dessutom åklagarmyndigheten i nära samarbete med Polisstyrelsen göra en undersökning för att utreda hur förundersökningssamarbetet fungerar. Rapporten publicerades den 18 augusti 2021 (Justitieministeriets publikationer, Utredningar och anvisningar 2021:21). I projektet utvärderades hur samarbetsskyldigheten i fråga om förundersökningar fullgörs och granskades olika utvecklingsmöjligheter i förundersökningsmyndigheternas och åklagarnas verksamhet.

Som en fortsättning på LEAN-rapporten tillsatte justitieministeriet den 27 maj 2020 en arbetsgrupp som ska bedöma olika sätt att effektivisera straffprocessen och olika behov av förändring i förundersökningslagen (OM:46/2020). Arbetsgruppens enhälliga betänkande publicerades den 18 mars 2022 (Justitieministeriets publikationer, Betänkanden och utlåtanden 2022:14). En del av de förslag som presenterats i betänkandet föreslås i de regeringspropositioner som lämnas till riksdagen under höstsessionen 2022.

På grund av olika punkter i regeringsprogrammet, rättspraxis, olika lösningar inom laglighetsövervakningen samt de synpunkter som de aktörer som utför det praktiska arbetet har framfört är det nödvändigt att göra en utvärdering av hur smidig handläggningen av brottmål är i hela straffprocesskedjan.

Under de senaste åren har det redan gjorts bedömningar av och beretts flera utvecklingsförslag på det sätt som beskrivs ovan för att effektivisera straffprocessen och göra handläggningstiderna snabbare. Arbetsgruppen ska bedöma eventuella övriga åtgärder som ytterligare kan göra handläggningen av brottmål smidigare i hela straffprocesskedjan.

Mer om ämnet

Metoder för att göra straffprocessen smidigare finns

JM Pressmeddelande 5.5.2023 11.29