Straffbarheten för tvingande till äktenskap i strafflagen

OM069:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Syftet med detta projekt är att göra bestämmelserna i strafflagen tydligare när det gäller straffbarheten i tvingande till äktenskap.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM069:00/2022

Ärendenummer VN/26964/2022

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 28.9.2023 – 31.10.2024

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 En trygg och kristålig rättsstat

Alaluku 10.2 Den finländska rättsstaten och demokratin stärks

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av 25 kap. 3 § i strafflagen
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.8.2023
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 23/2024
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Syftet med denna proposition är att göra bestämmelserna i strafflagen tydligare när det gäller straffbarheten i tvingande till äktenskap.

Ansvarig ministerJustitieminister Meri

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2024

Kontaktperson
Leena Mäkipää, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 082
[email protected]

Sammandrag

Syftet med detta projekt är att göra bestämmelserna i strafflagen tydligare när det gäller straffbarheten i tvingande till äktenskap.

Utgångspunkter

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpo vidtar regeringen nödvändiga åtgärder för att göra bestämmelserna i strafflagen tydligare när det gäller straffbarheten i tvingande till äktenskap.

Enligt strafflagen kan man på tvingande till äktenskap och verksamhet som eftersträvar detta beroende på omständigheterna i fallet tillämpa bland annat bestämmelserna i strafflagen om människohandel, grov människohandel eller olaga tvång.

Finland anslöt sig 2015 till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (den s.k. Istanbulkonventionen, FördrS 52–53/2015), där det ingår en skyldighet att kriminalisera uppsåtliga gärningar som består i att tvinga eller förleda en vuxen person eller ett barn att ingå äktenskap (artikel 37).

Justitieministeriet har utarbetat en bedömningspromemoria om straffbarheten för tvingande till äktenskap (Justitieministeriets publikationer, Betänkanden och utlåtanden 2021:29). Bedömningspromemorian har varit på remiss och ett sammandrag av remissyttrandena har publicerats (Justitieministeriets publikationer, Betänkanden och utlåtanden 2023:10). Merparten av remissinstanserna ansåg att de gällande bestämmelserna i strafflagen behöver kompletteras.

Riksdagen har i sin kläm i 2022 förutsatt att regeringen påskyndar granskningen av straffbestämmelserna om tvingande till äktenskap och utifrån det vidtar behövliga åtgärder för att i strafflagen förtydliga straffbarheten för tvingande till äktenskap.

Mer om ämnet