Utredare av det finska språket

OM073:00/2022 Projekt

Nationalspråksstrategin innehåller förljande åtgärd: En politik skapas för att trygga finskans livskraft genom att utse en utredare för att kartlägga och fastställa finskans nuläge och utmaningar samt de språkpolitiska målen.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM073:00/2022

Ärendenummer VN/28919/2022

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 1.11.2022 – 23.8.2024

Datum för tillsättande 9.11.2022

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 En trygg och kristålig rättsstat

Alaluku 10.2 Den finländska rättsstaten och demokratin stärks

Kontaktperson
Corinna Tammenmaa, Kieliasiainneuvos
tel. +358 295 150 181
[email protected]

Mål och resultat

Utredningsperioden gör en rapport som stöd för politiken som gäller det finska språket.

Sammandrag

Nationalspråksstrategin innehåller förljande åtgärd: En politik skapas för att trygga finskans livskraft genom att utse en utredare för att kartlägga och fastställa finskans nuläge och utmaningar samt de språkpolitiska målen.

Utgångspunkter

Finskans ställning har förändrats under de senaste decennierna och de snabba förändringarna i språkmiljön påverkar användningen av finska.

Finland är det enda landet i världen där finska är ett officiellt språk. Det här ålägger statsmakten ett särskilt ansvar för att värna om språkets livskraft. Finskan har alltjämt en stark ställning i samhället och är inte utsatt för något radikalt hot. Trots det har finskans ställning förändrats under de senaste decennierna. Finskans ställning som ett språk som används inom alla samhällssektorer är inte längre självklar och språkets användningsområde har blivit mer begränsat bland annat inom vetenskapen och näringslivet samt i snabbt växande branscher såsom IT. Att finskans användningsområde inskränks beror framför allt på att engelskan börjat vinna terräng till följd av internationaliseringen.

Då man tidigare tänkt att finskan automatiskt bevarar sin ställning måste man nu inse det faktum att bevarandet av språket inom alla samhällssektorer kräver en medveten språkpolitik och planmässiga åtgärder av statsmakten i syfte att påverka finskans ställning och användningsområde i samhället. Projektet har påbörjats för att trygga det finska språkets livskraft.

Mer om ämnet