Utveckling av utsökningslagstiftningen

OM155:00/2023 Lagstiftningsprojekt

Syftet med projektet är att reformera utsökningsbalkens bestämmelser om utmätning av inkomster samt att förenkla utmätningen av sociala förmåner. Dessutom utreds andra ändringsbehov i utsökningsbalken.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM155:00/2023

Ärendenummer VN/26600/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 14.9.2023 – 31.12.2026

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 En trygg och kristålig rättsstat

Alaluku 10.2 Den finländska rättsstaten och demokratin stärks

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Terhi Salmela, Hallitusneuvos
tel. +358 295 150 203
[email protected]

Mål och resultat

Syftet med projektet är att revidera utsökningsbalkens bestämmelser om utmätning av inkomster så att beräkningsreglerna för utmätning är enklare än för närvarande och utmätningsbeloppet rättvist i alla inkomstklasser. Avsikten är att förenkla bestämmelserna om utmätning av sociala förmåner och säkerställa att olika förmånsslag inte utan godtagbart skäl behandlas olika vid utmätning.

Ett ytterligare syfte med projektet är att utreda om det till övriga delar är motiverat att ändra utsökningsbalken och om det är ändamålsenligt att bereda eventuella andra författningsändringar i samband med reformen av utmätningen av inkomster.

Arbetsgruppen har till uppgift att bereda ett förslag till sådana ändringar i utsökningsbalken och annan lagstiftning som behövs för att uppnå målet. Författningsförslaget ska utarbetas i form av en regeringsproposition.

Sammandrag

Syftet med projektet är att reformera utsökningsbalkens bestämmelser om utmätning av inkomster samt att förenkla utmätningen av sociala förmåner. Dessutom utreds andra ändringsbehov i utsökningsbalken.

Utgångspunkter

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering ska utmätningen av inkomster förenklas under regeringsperioden och allokeringen av medel och ändringsbehoven i utsökningen utredas.

Arbetsgruppens arbete baserar sig på arbetsgruppens betänkande om utmätning av sociala förmåner, som publicerades den 18 april 2023. I betänkandet föreslås det att bestämmelserna om utmätning av inkomster ses över och att det görs ändringar i utmätningsbarheten av sociala förmåner.

Mer om ämnet