Hoppa till innehåll
Media

Ändringar som träder i kraft vid ingången av 2021 inom justitieministeriets förvaltningsområde

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2020 11.38
Pressmeddelande

Inom justitieministeriets förvaltningsområde träder vissa lagändringar i kraft vid årsskiftet den 1 januari 2021.

Webbtjänsten Partiregistret.fi tas i bruk vid ingången av året 

Webbtjänsten Partiregistret.fi, som är avsedd för registrering av partier och insamling av stödförklaringar, öppnas den 1 januari 2021.

Pressmeddelande 31.1.2020 
 

Begränsningarna av maximiräntan på konsumentkrediter och marknadsföringen av konsumentkrediter fortsätter att gälla

Den temporära lagen om räntetak för konsumentkrediter och om förbud mot direktmarknadsföring av konsumentkrediter fortsätter att gälla 1.1–30.9.2021. Enligt lagen begränsas maximiräntan på vissa konsumentkrediter temporärt till 10 procent och direktmarknadsföring av konsumentkrediter och kreditförmedlingstjänster är i regel förbjuden. För att säkerställa att bestämmelserna om räntetak är effektiva får inte heller de avgifter som tas ut för krediter höjas under lagens giltighetstid. Det temporära räntetaket gäller inte krediter som lyfts före lagen trädde i kraft. Räntetaket ska således inte heller gälla krediter som lyfts under giltighetstiden för den temporära lag som trädde i kraft i juli, trots att sådana krediter fortfarande är obetalda efter årsskiftet.

Projektsida

Användningsområdet för förvandlingsstraff för böter utvidgas 2021

Möjligheten att använda förvandlingsstraff för böter utökas. Om en person upprepade gånger gör sig skyldig till likartade förseelser, ska bötesbrottet i framtiden behandlas i domstol. Reformen träder i kraft den 1 januari 2021.

Pressmeddelande 28.3.2019
 

Mediernas tillgång till information om ärenden som behandlas vid domstolarna underlättas

Medierna får från och med ingången av nästa år lättare tillgång till information om ärenden som behandlas vid domstolarna. Syftet med den nya lagen om justitieförvaltningens nationella informationsresurs är att förtydliga bestämmelserna om utlämnande och radering av uppgifter.

Pressmeddelande 10.12.2020

Temporära ändringar av lagen om indrivning av fordringar

I indrivningslagen införs temporära ändringar genom vilka indrivningskostnaderna för andra fordringar än konsumentfordringar begränsas mer detaljerat än för närvarande. Syftet är att underlätta situationen för företag i ekonomiska svårigheter. Den temporära lagen gäller till utgången av juni 2021.

Projektsida
 

Tillbaka till toppen